Výtvarná výchova

O čem předmět je a co při výuce naučíme?

Upozornění

1. Obsah učiva výtvarné výchovy je volně rozvržen na tříletá období. Učitel sám podle svého uvážení rozděluje učivo do jednotlivých ročníků. Z tohoto důvodu učební plány výtvarné výchovy pro první, druhou a třetí třídu jsou na našich stránkách shodné a obsahují témata celého tříletého období. Stránky s učebními plány výtvarné výchovy pro čtvrtou a pátou třídu dokonce obsahují i učivo pro šestou třídu.
2. Doporučený učební plán vývarné výchovy pro čtvrtou a pátou třídu jsou 4 vyučovací hodiny týdně, zahrnují však i výuku hudební výchovy a praktických činností. Rozdělení do jednotlivých předmětů je na uvážení školy.

Výtvarná výchova v nás rozvíjí fantazii a vizuální představivost

Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznávání směřuje jednak k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti, jednak je zaměřeno na kultivaci schopností žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty, ty chránit, případně i zmnožovat.

Tím že žákům umožňuje, aby si v činnostech prakticky osvojovali potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí jejich přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, jejich fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz, čímž významně napomáhá utváření kreativní stránky jejich osobnosti.

Výtvarná výchova usiluje zejména o to, abysme

  • získali praktické i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, užitém umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření,
  • se prakticky i teoreticky seznámili s různými výtvarnými technikami a prostředky,
  • rozvíjeli a prohlubovali náš vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné kultury,
  • získali představu o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého, lidového a architektury,
  • byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi, uvědomovat si jejich význam pro plnohodnotný život člověka,
  • byli schopni získaných poznatků a dovedností využívat ve svém životě.

Učební plány předmětu

V 1. třídě 1 vyučovací hodinu týdně
V 2. třídě 1 vyučovací hodinu týdně
V 3. třídě 1 vyučovací hodinu týdně
V 4. třídě 4 vyučovací hodiny týdně
V 5. třídě 4 vyučovací hodiny týdně
Ve 4. a 5. třídě včetně hudební výchovy a praktických činností