Výtvarná výchova pro 5. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Upozornění

1. Obsah učiva výtvarné výchovy je volně rozvržen na tříletá období. Učitel sám podle svého uvážení rozděluje učivo do jednotlivých ročníků. Z tohoto důvodu učební osnovy výtvarné výchovy pro čtvrtou a pátou třídu jsou na našich stránkách shodné a obsahují témata celého tříletého období, tedy dokonce včetně učiva pro šestou třídu.
2. Doporučený učební plán vývarné výchovy pro čtvrtou a pátou třídu jsou 4 vyučovací hodiny týdně, zahrnují však i výuku hudební výchovy a praktických činností. Rozdělení do jednotlivých předmětů je na uvážení školy.

Co se naučíme?

 • Uplatňovat ve vlastní výtvarné činnosti teoretické a praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými výrazovými prostředky: s kresbou, různými grafickými materiály a technikami, malbou temperovými a krycími vodovými barvami, pastelem, křídou, akvarelem, koláží, mozaikou, textilní aplikací; používat běžných pojmů z nauky o barvě.
 • Uplatňovat výrazové vlastnosti linie, experimentovat s různými druhy linie; orientovat se v prostorových a barevných vztazích.
 • Seznámit se s proporcemi lidského těla a hlavy.
 • Rozeznávat základní tvary lineárního a kresleného písma a jeho řazení v krátkých nápisech a užívat hotového písma.
 • Orientovat se v řazení prvků v tvarové a barevné kompozici, řešit úlohy dekorativního charakteru v ploše (symetrická, asymetrická, řešení).
 • Projevovat smysl a cit pro prostorové formy a pro jejich výtvarné kvality, různé způsoby výtvarného zobrazování prostorových jevů a vztahů (hmoty, tvaru, struktury, světla, barvy), modelace.
 • Poznávat různé způsoby uměleckého vyjádření skutečnosti v malbě (figura, portrét, krajina, zátiší), v sochařství (socha, plastika, sousoší, busta, reliéf), ve volné grafice (základní druhy a techniky), různé způsoby výtvarného zobrazování prostorových jevů a vztahů (hmoty, tvaru struktury, světla barvy); používat běžných pojmů z nauky o barvě.
 • Orientovat se ve výtvarných principech užití některých materiálů včetně netradičních a běžných nástrojů.
 • Rozlišovat užitkovou, materiální, technickou a estetickou stránku předmětů a chápat vzájemný vztah mezi nimi.
Doporučené výtvarné prostředky a materiály:
 • kresba (pero, dřívko, štětec, tužka, uhel, rudka aj.),
 • malba (temperové a krycí vodové barvy, krycí barva, akvarel aj.),
 • kombinované techniky, koláž, aplikované grafické techniky, textilní techniky,
 • modelování, kašírování, prostorové vytváření (hlína, sádra, dřevo, kamínky, plasty, textil, vlna, koudel ap.),
 • různé druhy papíru – přehýbání, skládání, mačkání, stříhání, trhání, vyklápění, posouvání a další.

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Náplň vyučování
Expresívní volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním skutečnosti.
Výtvarné vyjádření kontrastu přírodních forem a pozadí. Základní kompoziční principy.
Vyjádření dějového celku se vztahem k prostředí. Možnost použití redukované barevné škály. Využití základních kompozičních zákonitostí, vyjádření prostorových vztahů.
Zpřesňování vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy konfrontací představy se skutečností. Výtvarné vyjádření hlavy pohádkových bytostí (využití tvarové a barevné nadsázky).
Výtvarné vyjádření morfologických znaků, tvarů, barevnosti přírodních objektů (modelace). Lineární a barevné vyjádření vnitřní stavby a vnitřního členění přírodních objektů s pohledem do jejich nitra. Vyjádření morfologie růstu při kresbě a malbě rostlin s možností dotvářet přírodní formy na základě fantazie. Sledování rozvoje citlivé výtvarné linie.
Výtvarné vyjádření věcí. Pozorování a vyjádření základních tvarových znaků a prostorových principů při zobrazování umělých forem. Řešení barevných vztahů objektu a prostředí. Malba vycházející ze skutečnosti i z představ.
Rozvíjení prostorového vidění, cítění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů a vztahů (rovnoběžné zobrazování, perspektivní jevy v uměleckých dílech). Ověřování výtvarného výrazu vlastní činností.

Užité práce dekorativní a prostorové

Náplň vyučování
Elementární poučení o teorii barev.
Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše. Zjednodušení prvků a jejich řazení v tvarové a barevné kompozici. Symetrická a asymetrická řešení.
Seznámení s funkcí písma (sdělnou i výtvarnou). Písmeno jako dekorativní prvek; psané, kreslené, stříhané, vytrhávané. Základní tvary lineárního kresleného a plošného písma a jeho řazení v jednoduchých krátkých nápisech. Ověřování výrazové možnosti písma v hravých a experimentálních činnostech s užitím hotového typografického písma.
Uplatnění výtvarného výrazu linie vytvářené různými nástroji v různých materiálech. Uplatnění kontrastu a vztahů tvarů, ploch a barev v plošné kompozici.
Poznávání výtvarných principů a možností některých materiálů prostřednictvím experimentálních činností se zaměřením na užitou a dekorativní tvorbu v bytovém prostředí. Výběr a vhodnost materiálů a jejich výtvarného zpracování z hlediska účelu, (v jednotě technických a estetických principů). Možnost změny původní užité a estetické funkce v jinou funkci estetickou.
Rozvíjení citlivého vztahu k materiálu a k jeho zpracování s ohledem na účel, užití a výtvarný výraz na základě experimentálních činností. Využívání výrazových možností linie, plochy, tvaru a struktury.
Vytváření jednoduchých prostorových objektů a poznávání výtvarného výrazu v jednoduchých prostorových tvarech na základě hry a experimentování.
Poznávání smyslu, organizace, funkce a výtvarně estetického účinku reliéfního řešení plochy v architektuře na základě hravých a experimentálních výtvarných činností. Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených jako prostorových činitelů.

Výtvarné umění a životní prostředí

Náplň vyučování
Rozvíjení elementárního chápání odlišnosti uměleckého vyjadřování skutečnosti od vnější optické podoby světa na základě poznávání a srovnávání druhů, případně žánrů současného a historického výtvarného umění. Vztahy umění a skutečnosti (proces a podmínky vzniku uměleckého díla).
Druhy volného výtvarného umění.
Malířství – různé způsoby uměleckého vyjádření skutečnosti (figura, portrét, krajina, zátiší).
Sochařství a příroda – tvar přírodní a tvar opracovaný člověkem. Socha, plastika, sousoší, busta, reliéf aj.
Volná grafika – základní druhy a techniky.
Architektura a užité umění.
Kultura bydlení – umění v bytě (volné i užité).
Design a estetická úroveň předmětů denní potřeby.
Lidové umění a jeho dekor (vztah tvaru, funkce a dekoru).
Současná oděvní kultura, mládež a odívání.
Výtvarná úprava knihy. Ilustrátoři dětských knih a učebnic – konfrontace výrazových prostředků jednotlivých umělců. Druhy ilustrace.
Písmo – jeho komunikativní a estetická funkce.
Krásy přírody a vztah k životnímu prostředí.
Návštěvy galerií, výstav, ateliérů, regionálních památek a zajímavostí; využití témat této oblasti k besedám a k motivacím praktických činností.