Výtvarná výchova pro 1. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Upozornění

Obsah učiva výtvarné výchovy je volně rozvržen na tříletá období. Učitel sám podle svého uvážení rozděluje učivo do jednotlivých ročníků. Z tohoto důvodu učební plány výtvarné výchovy pro první, druhou a třetí třídu jsou na našich stránkách shodné a obsahují témata celého tříletého období.

Co se naučíme?

 • Uvědoměle zacházet s některými prostředky a materiály, ovládat základní technické dovednosti, užívat důležité pojmy, týkající se výtvarné formy, výtvarných materiálů a technik, vyvozené na základě vlastních výtvarných činností
 • Organizovat vlastní výtvarnou práci.
 • Řešit přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích, chápat vzájemné souvislosti zobrazovaných předmětů a uplatňovat při práci představivost a fantazii.
 • Rozeznávat různý charakter lineární kresby.
 • Využívat základní klasifikaci barev, světlostní a teplotní kontrast, chápat výrazové vlastnosti barvy.
 • Poznávat rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů, zvláště ilustrátorů dětských knih; uvědomovat si, že výtvarné umění patří ke kulturnímu bohatství národa.
Doporučené výtvarné prostředky a materiály:
 • kresba (uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš, křída aj.),
 • malba (temperové a krycí vodové barvy, pastel, voskový pastel),
 • kombinované techniky, koláž, tiskátka, monotyp, frotáž, dotváření, vrypy, kombinace přírodních materiálů a jiné,
 • modelovací hlína, modurit, těsto. Přírodní materiály (kaménky, kůra, tráva, plody aj.),
 • papír, dřevěné odřezky, špejle, krabičky a podobně,
 • jednoduché grafické techniky,
 • panelové stavebnice, makety domů, stromů, obytný prostor, pískoviště.

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Náplň vyučování
Výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního prožitku dítěte, případně podle vyprávění, četby, filmu. Rozvíjení dětské představivosti a fantazie ve výtvarném vyjádření. Pozorování přírody a činnosti lidí. Vztah postavy a prostředí.
Barvy základní a podvojné; barevný kontrast a harmonie.
Výtvarné vyprávění, od popisu děje k charakteristice postav, jejich vztahů, k vyjádření prostoru.
Pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení tvarů, barvy, struktury (otiskování v barvě, frotáž, kresba, vrypy, dotváření a kombinace přírodních materiálů). Poznávání krásy neživé i živé přírody na vycházkách.
Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ. Vytváření prostorových útvarů seskupováním a kombinováním přírodních materiálů.
Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách, stromech ap. Jejich výtvarné vyjádření formou hry.
Poznávání a zobrazování tvarů a funkcí věcí jako záměrných lidských výtvorů. Pozorování tvaru a jeho závislosti na funkci a materiálu. Grafický záznam pohybu (kružnice, ovály, elipsy, svislé, vodorovné a šikmé čáry jako prostředky rozvoje kreslířského pohybu ruky).
Pozorování tvaru různých užitkových předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu; pokusy o jejich výtvarné vyjádření v ploše i prostoru.
Sledování a srovnávání tvarů předmětů stejného charakteru a funkce. Rozvíjení pozorovací schopnosti a paměti. Přibližné vystižení proporčních vztahů zobrazovaných prvků.

Užité práce dekorativní a prostorové

Náplň vyučování
Při hře s barvou poznávání vlastností barev, vyvozování elementárních poznatků o vlastnostech barev a jejich výrazových možnostech. Barvy základní; husté, řídké, světlé a tmavé. Barvy kontrastní, doplňkové; symbolické funkce barev ap. Výtvarné využití vzniklých náhodností a představ.
Při hře s linií: poznávání různých druhů linií a jejich výrazových možností. Ověřování a kultivace vedení linie v různých plastických materiálech – přítlak, odlehčení, rovno běžnost, křížení ap., zhušťování a zřeďování čar, násobení linie při vyhledávání správného tvaru.
Poznávání základních vlastností plastických materiálů; vytváření objemu modelováním. Poznávání a zkoušení pevnosti, tažnosti, ohebnosti plastických materiálů a jejich výrazové možnosti. Vyjadřování se na základě představ a fantazie.
Rozvíjení citu pro prostor – poznávání základních prostorových útvarů. Modelování podle skutečnosti. Získávání a uplatňování poznatků o reliéfní kompozici a jednoduchých architektonických formách na základě modelování a konstruování.
Rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus (rytmické řazení různých přírodních prvků, jejich otisky do plastických materiálů a odlití v sádře; řazení různých tvarů vystřihovaných ap.).
Rytmické řešení plochy s využitím různých prvků ve (2 – 3) světlých a tmavých barvách.
Kompozice plochy s použitím libovolných prvků (např. geometrických).

Výtvarné umění a životní prostředí

Náplň vyučování
Aktivní práce s ilustrací (mezipředmětové vztahy s literární výchovou). Doporučení ilustrátoři: Josef Lada, Jiří Trnka, Josef Čapek, Ota Janeček, Květa Pacovská, Daisy Mrázková, Olga Čechová, Zdeněk Smetana, Adolf Born, Eva Bednářová a další.
Funkce ilustrací a jejich výrazových prostředků (barva, linie, prostor). Poznávání různých vyjadřovacích prostředků porovnáváním ilustrací.
Hračka, loutka, maňásek v životě dítěte (výtvarná hodnota, materiály, tvar). Hračky současné i minulé, krajové varianty lidových hraček.
Seznamování s různými druhy výtvarného umění – malířstvím, grafikou, sochařstvím, architekturou (využití vycházek – k objevování zajímavých staveb v okolí, výstav, galerií ap.).
Poznávání některých aspektů kultury odívání a kultury bydlení.
Průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí.
Návštěvy galerií a výstav.
Využití témat této oblasti k besedám a k motivacím výtvarných činností.