Vlastivěda

O čem předmět je a co při výuce naučíme?

Upozornění

Osnovy vlastivědy jsou členěny do orientačních bloků shodných pro 4. a 5. třídu. Předpokládá se, že si učitel vypracuje vlastní časově tematický plán a výklad rozdělí do obou ročníků s ohledem na aktuální úroveň poznávacích schopností žáků.

Vlastivěda v nás prohlubuje vztah k České republice

Vlastivěda v návaznosti na prvouku přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti, s důležitými událostmi a významnými osobnostmi regionálních a národních dějin. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu a televize a ze zájmových oblastí, tyto podněty přístupně vysvětluje, uvádí do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje.

Formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, pěstuje žádoucí hodnotové orientace, rozvíjí zájem žáků o poznávání života, tradic, zvyklostí a zvláštností společenství v různých historických obdobích a v různých kulturních oblastech světa. Na příkladech ze života lidí, na základě zkušeností žáků a prostřednictvím rozmanitých činností získávají pojmy domov a vlast konkrétní věcný, ale i mravně a citově zabarvený obsah.

Učivo ve vlastivědě vytváří přirozené základy pro výuku dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy ve vyšších ročnících základní školy.

Vyučování vlastivědy směřuje k tomu, abysme

  • poznali různé druhy lidské práce a učili se chápat jejich souvislost s přírodními podmínkami, rozpoznávat, jak se činnosti lidí obrážejí v tvářnosti krajiny, v charakteru staveb a v rozmanitých památkách,
  • podrobněji poznávali místní krajinu a místní oblast a vytvářeli si tak počáteční ucelenou představu o České republice i o jejích jednotlivých oblastech,
  • si utvořili počáteční ucelenou představu o přírodě, kultuře, historii a o životě lidí i o výsledcích jejich činnosti na různě velkých územích naší vlasti,
  • si utvořili základní představu o způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti,
  • se naučili orientovat v terénu, pracovat s rozmanitými druhy map, používat získané vědomosti v praktických situacích,
  • rozvíjeli schopnost pozorovat, analyzovat, srovnávat, výstižně pojmenovávat věci, jevy a děje, souvisle o nich vyprávět,
  • získali odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám.

Učební plány předmětu

Ve 4. třídě 3 vyučovací hodiny týdně
Ve 5. třídě 4 vyučovací hodiny týdně
(ve 4. i 5. třídě včetně vyučování přírodovědy)