Vlastivěda pro 5. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Upozornění

Osnovy vlastivědy jsou členěny do orientačních bloků shodných pro 4. a 5. třídu. Předpokládá se, že si učitel vypracuje vlastní časově tematický plán a výklad rozdělí do obou ročníků s ohledem na aktuální úroveň poznávacích schopností žáků.

Místo, v němž žijeme

 • Konkretizovat pojmy území, poloha, místní krajina, místní oblast, územní celek.
 • Vyjádřit svými slovy územní pojmy obec, okres, region.
 • Vyjádřit polohu místní krajiny a místní oblasti vzhledem k vyšším územním celkům České republiky.
 • S pomocí vhodných map charakterizovat zeměpisné a přírodní prvky místní krajiny a místní oblasti.
 • Charakterizovat zvláštnosti osídlení místní krajiny, uvést a charakterizovat významná města, místa a stavby regionu.
 • Uvést a charakterizovat významné atraktivity cestovního ruchu regionu a střediska rekreace a cestovního ruchu v regionu.
 • Uvést a charakterizovat významné zemědělské, průmyslové, rekreační a chráněné oblasti místní oblasti, regionu.
 • Uvést a charakterizovat významné hospodářské aktivity v místní krajině a místní oblasti.
 • Uvést některé významné výrobní podniky a služby v regionu.
 • Charakterizovat stav životního prostředí regionu, uvést příklady poškozování, ochrana a tvorby životního prostředí, jmenovat příklady chráněných území přírody v regionu.
 • Uvést významné rodáky a předky, kulturní a historické památky regionu, významné události a jejich místa.
 • Vysvětlit s porozuměním význam regionálních tradic a symbolů.
 • Pracovat s turistickou mapou místní krajiny, porozumět její barevné grafice a smluvním značkám.
Náplň vyučování
obec ve vyšším územním celku; místní krajina, místní oblast, okres, region,
zeměpisná poloha a přírodní tvářnost místní krajiny a regionu (povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, využití půdy); seznámení s mapou místní oblasti,
významné obce a města, společenské, hospodářské, historické a technické objekty v místní krajině; dopravní síť, cestovní ruch v regionu, atraktivity cestovního ruchu regionu,
významné zemědělské, průmyslové, rekreační a chráněné oblasti regionu, významná kulturní střediska regionu, místní stavební, umělecké aj. památky,
hospodářské aktivity v místní krajině, významné výrobní podniky a služby v regionu; práce, bydlení, odpočinek a zájmové vyžití v regionu; význam regionu,
životní prostředí místní krajiny a regionu, důležité údaje o jeho narušení, ochraně a tvorbě,
náš region v minulosti, místní pověsti, významné události a jejich místa, významní předkové regionu,
regionální zvláštnosti, regionální tradice, lidová tvorba.

Naše vlast

 • Vysvětlit svými slovy pojmy vlast, cizina.
 • Používat s porozuměním základní státoprávní pojmy: stát, prezident, parlament, vláda, volby, demokracie.
 • Uvést jména prezidenta a premiéra České republiky.
 • Stručně charakterizovat přírodní tvářnost území České republiky.
 • Orientovat se na vlastivědné mapě České republiky, vyhledat zde jednotlivé oblasti České republiky, vyjádřit jejich polohu a charakterizovat významné a typické přírodní prvky.
 • Popsat převažující charakter sídel v jednotlivých oblastech České republiky, vyhledat na vlastivědné mapě hlavní sídelní střediska.
 • Uvést a popsat hlavní přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v oblastech České republiky.
 • Popsat současný stav a aktuální problémy životního prostředí v České republice.
 • Uvést nejvýznamnější velkoplošná chráněná území přírody v České republice.
Náplň vyučování
domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina,
soužití národů a národností v jedné zemi, rovnocennost národů a národností, nejdůležitější národnostní menšiny České republiky,
národní bohatství (přírodní zdroje, kulturní památky, národní tvořivost), národní zvyklosti, tradice a symboly,
česká státnost, státní symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky, státní instituce, základní státoprávní pojmy (prezident, parlament, poslanec, vláda, ministr, premiér, volby),
významné osobnosti politického života České republiky,
naše vlast – Česká republika; její poloha v Evropě, přírodní podmínky území, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo,
oblasti České republiky, jejich zeměpisná tvářnost, přírodní podmínky, významná místa, významné památky,
významná města, významná zemědělská, průmyslová, rekreační a kulturní střediska, chráněné oblasti přírody naší vlasti,
přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v jednotlivých oblastech České republiky,
současný stav životního prostředí v České republice.

Česká republika, Evropa, svět

 • Popsat polohu České republiky v Evropě.
 • Orientovat se na mapách střední Evropy a Evropy.
 • Určit a lokalizovat na mapách sousední státy České republiky.
 • Popsat polohu sousedních států České republiky, stručně posoudit jejich přírodní tvářnost, hospodářskou a společenskou vyspělost.
 • Vyhledat na mapách známé oblasti cestovního ruchu na území sousedních států České republiky.
 • Vyjmenovat a vyhledat na mapách významné evropské státy, významná evropská města a střediska cestovního ruchu.
 • Vyjmenovat a vyhledat na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány na Zemi.
Náplň vyučování
sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost,
oblasti cestovního ruchu na území sousedních států České republiky, vzájemné vztahy mezi Českou republikou a jejími sousedy,
Česká republika na mapě Evropy; významné evropské státy, významná evropská města a střediska cestovního ruchu,
Česká republika na mapě světa; orientační seznámení s polohou světadílů a oceánů na Zemi

Obrazy z českých dějin

 • Charakterizovat svými slovy způsob života starých Slovanů.
 • Vyjádřit rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností.
 • Jmenovat první státní útvary na našem území.
 • Charakterizovat hospodářský a kulturní rozvoj Českého státu za Karla IV., popsat způsob života jednotlivých vrstev obyvatelstva (život ve středověké vsi, ve městě, na hradě, v klášteře).
 • Popsat období husitských válek, jmenovat významné osobnosti této doby (Hus, Žižka) a nastínit způsob života lidí v této době a za vlády Jiřího z Poděbrad.
 • Popsat způsob života lidí, nejvýznamnější události, nejvýznamnější osobnosti období habsburské monarchie (Rudolf II., Valdštejn, Komenský, Marie Terezie, Josef II.).
 • Posoudit změny ve způsobu života v novověku, vyložit význam vědy a techniky pro rozvoj výroby.
 • Charakterizovat svými slovy společenský, politický a kulturní život českých zemí koncem 19. a počátkem 20.století.
 • Objasnit vznik Československé republiky a posoudit s porozuměním demokratické principy budování státu, uvést nejvýznamnější osobnosti (Masaryk, Beneš)
 • Posoudit život v českých zemích v době nacistické okupace a význam obnovení Československé republiky
 • Charakterizovat způsob života v poválečném období, v období totality a po obnovení demokracie
Náplň vyučování
nejstarší osídlení naší vlasti, způsob života Slovanů; staré české pověsti a historická skutečnost,
první státní útvary na našem území; Velká Morava, český přemyslovský stát, počátky křesťanství, Cyril a Metoděj, svatý Václav; počátky českého království,
Český stát za Karla IV.; hospodářský rozkvět, rozvoj vzdělanosti a kultury; způsob života lidí,
české země a způsob života v době husitství a v době Jiřího z Poděbrad,
české země a způsob života v období habsburské monarchie, nejvýznamnější události a osobnosti,
počátky utváření novodobého českého národa; národní obrození a jeho významní představitelé,
české země ve druhé polovině 19. století; nástin hospodářského, politického, společenského a kulturního rozvoje,
první světová válka, vznik Československé republiky; nástin hospodářského, společenského, politického a kulturního života; významné osobnosti,
druhá světová válka, zánik Československé republiky, české země v období nacistické okupace, obnovení republiky,
Československá republika po druhé světové válce: poválečná léta, období totality, obnova demokratického vývoje, vznik a rozpad České a Slovenské Federativní Republiky, vznik České republiky,
charakteristika současné vývojové etapy České republiky