Tělesná výchova pro 5. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Upozornění

Učební osnovy tělesné výchovy pro první stupeň jsou rozděleny do dvou bloků: osnovy pro 1.-2. třídu a pro 3.-5. třídu. Učitel podle svého uvážení rozděluje učivo do jednotlivých ročníků. Z tohoto důvodu učební osnovy pro třetí, čtvrtou a pátou třídu jsou shodné.

Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu

 • Vědět, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu, rozvoji srdce, kostí, svalů, plic aj.
 • Uvědomovat si různé funkce pohybu a využívat je za pomoci učitele a rodičů v denním režimu.
 • Vědět, že bysme se měli aktivně pohybovat minimálně 2 hod. denně a snažit se o to (částečně samostatně).
 • Umět zaznamenat základní údaje o pohyb. výkonech a rozumět jim.
 • Znát zásady fair play chování i chování v přírodě a snažit se je naplňovat (za pomoci učitele).
 • Umět ošetřit i větší poranění a přivolat lékaře.
 • Vědět, kde je možné získat informace o TV a sportu.
Náplň vyučování
různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu (rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání oslabení)
význam sledování základních tělesných parametrů pro zdraví i pohybovou činnost
význam přípravy organismu před cvičením
vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné a nevhodné pohybové činnosti
základní pojmy (terminologie) spojené s novými pohybovými činnostmi a prostředím
osobní hygiena při různých pohybových aktivitách
bezpečný pohyb a chování i v méně známých prostorech (baz.), jednání fair play
základní zdroje informací o TV a sportu (časopisy, knihy, televize, rozhlas aj.)
škodlivý vliv kouření, pití alkoholu a požívání drog na zdraví a pohybovou výkonnost

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

 • Znát základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví.
 • Znát základní způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů a snažit se o zvyšování jejich úrovně (s pomocí učitele, rodičů i samostatně).
 • Znát několik základních cviků z každé osvojované oblasti a umět je s pomocí učitele seřadit do ucelené sestavy.
 • Prožívat cvičení a soustředit se na správné a přesné provedení pohybu.
 • Tvořivě zacházet s pohybovými dovednostmi a vytvářet vlastní pohybové představy.
Náplň vyučování
základní pojmy spojené s jednotlivými druhy, cvičení osvojovanými činnostmi, základními polohami a pohyby (postupně se rozvíjí podle úrovně žáků)
základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu
správné držení těla při práci vsedě, vstoje, při zvedání břemen atd.
význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
příprava organismu pro různé pohybové činnosti (samostatně s pomocí učitele)
konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení
základní technika jednotlivých cviků
způsoby rozvoje kondičních a koordinačních předpokladů
podstata únavy, jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy
vhodné podmínky pro jednotlivé druhy cvičení (ve škole, doma)
základní způsoby kontroly jednotlivých cvičení (zrcadlo, spolužák, pocity atd.)

V návaznosti na vědomosti a dovednosti osvojené v jiných předmětech

protahovací a napínací (strečinková) cvičení (volená podle účelu následné nebo předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků)
rychlostně silová cvičení (prováděná v režimu převažujícího neoxidativního alaktátového metabolického krytí) po dobu 5 – 15 minut s maximální intenzitou s intervaly odpočinku kolem 2 minut
vytrvalostní cvičení (prováděná v režimu převažujícího oxidativního metabolického krytí) po dobu nad 10 – 15 minut mírnou intenzitou
cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (flexibility) a pohybové obratnosti
cvičení dechová
cvičení kompenzační (po statické práci vsedě, vstoje a po jiné jednostranné zátěži)
cvičení pro správné držení těla v různých polohách (pracovních a cvičebních)
cvičení vyrovnávací – korektivní (podle úrovně oslabení nebo ohrožení jednotlivých žáků)
psychomotorická cvičení
cvičení motivační, tvořivá, dobrodružná, napodobivá aj.
náměty pro cvičení v jiných předmětech (obsah, možný hudební doprovod se mění podle věku žáků)
cvičení pro přípravu organismu před různými druhy pohybových činností
cvičení pro „každý den“ (podle věku žáků)

Gymnastika

 • Zvládat základní pojmy aktivně.
 • Umět poskytnout základní dopomoc a záchranu při cvičení.
 • Vědět, že gymnastika je založena na přesném provádění pohybů a snažit se o to.
 • Umět kotoul vřed, vzad a stoj na rukou (s dopomocí) i ve vazbách.
 • Umět roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky.
Náplň vyučování
pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně)
základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení
průpravná cvičení pro ovlivňování, pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů atd. (s širším spektrem náčiní)

Akrobacie

kotoul vpřed a jeho modifikace
kotoul vzad a jeho modifikace
průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou
stoj na rukou (s dopomocí)
akrobatické kombinace

Přeskok

průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku
přeskok 2 – 4 dílů bedny odrazem z trampolínky
roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku, trampolínky
skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem z můstku, trampolínky

Hrazda

shyb stojmo – odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo – stoj
shyb stojmo – přešvihy do svisu střemhlav (svisu závěsem levou – pravou v podkolení) a zpět do stoje
ze svisu stojmo – náskok do vzporu – sešin
kombinace cviků

Kladinka

chůze bez dopomoci

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec

 • Vědět, že cvičení s hudbou má své zdravotní a relaxační účinky na organismus.
 • Znát názvy některých základních lidových a umělých tanců, pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní.
 • Snažit se samostatně o estetické držení těla.
 • Umět poznat hezký a nezvládnutý pohyb.
 • Pohybem vyjadřovat výrazně rytmický a melodický doprovod.
 • Nestydět se při tanci se žákem opačného pohlaví.
 • Umět několik lidových tanců, valčíkový a polkový krok.
Náplň vyučování
názvy základních lidových a umělých tanců
základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie)
držení partnerů při různých tancích
vzájemné chování při tanci
základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách
změny poloh, obměny tempa a rytmu
základy cvičení s náčiním (šátek, míč aj.) při hudebním nebo rytmickém doprovodu
základní taneční krok 2/4, 3/4
základní tance založené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném

Atletika

 • Chápat význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti a snažit se ho spontánně i uvědoměle řadit do pohybového režimu (s pomocí uč. a rodičů).
 • Znát aktivně základní osvojované pojmy.
 • Umět změřit a zapsat výkony v osvojovaných disciplínách.
 • Zvládat základní techniku skoku do výšky.
 • Umět upravit doskočiště, připravit start běhu (čára, bloky) a vydat povely pro start.
Náplň vyučování
pojmy: základní disciplíny, části běžecké dráhy a skokanských sektorů, pomůcky pro měření výkonů, úpravu doskočiště
základy techniky běhů, skoků a hodů
startovní povely
základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů
průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti

Běh

běžecká abeceda
rychlý běh do 60 m
vytrvalý běh do 1000 m na dráze (technika běhu)
běh v terénu až do 15 minut
nízký start (na povel) i z bloků, polovysoký start

Skok

skok do dálky z rozběhu – postupně odraz z břevna (5 až 7 dvojkroků)
skok do výšky (skrčný, střižný) z krátkého rozběhu
rozměření rozběhu

Hod

hod míčkem z rozběhu
spojení rozběhu s odhodem

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti

 • Chápat, že jsou pohybové hry s různým zaměřením a účelem.
 • Znát minimálně 10 – 20 různých pohybových her a vědět, jaké je jejich zaměření.
 • Samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty známých her.
 • Pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře, tvar, náladu.
 • Umět si pro pohybovou hru vytvořit nové náčiní (samostatně nebo s pomocí rodiny, učitele).
Náplň vyučování
základní pojmy související s funkcemi her, pravidly a používaným náčiním
variace her jednoho druhu
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
využití netradičního náčiní a náměty na přípravu vlastního náčiní
pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce
pohybové hry pro manipulaci s různým náčiním (podle vyspělosti žáků)
pohybové hry pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů – bioenergetické kapacity organizmu
pohybové hry pro zdokonalování nových pohybových dovedností (jako součást jednotlivých témat)
pohybové hry soutěživé a bojové (podle vyspělosti žáků)
pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti (na základě pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, představ)
pohybové hry kontaktní (pro prociťování vzájemné energie, blízkosti)
pohybové hry se specifickým účinkem (vyrovnávacím, relaxačním, motivačním aj.)

Sportovní hry

 • Uvědomovat si význam sportovních her pro dovedností a herního myšlení (tvořivosti).
 • Znát základní pojmy osvojovaných činností.
 • Zvládat konkrétní hry se zjednodušenými pravidly a využívat je (samostatně nebo za pomoci učitele).
 • Zaznamenat výsledek a pomáhat při rozhodování.
 • Zvládat elementární herní činnosti jednotlivce a využít je v základních kombinacích i v utkání podle zjednodušených pravidel.
 • Chápat základní role a hráčské funkce v družstvu a dodržovat je v utkání (za pomoci učitele), uplatňovat zásady fair play jednání ve hře.
Náplň vyučování
základní pojmy osvojovaných činností, základní označení a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených sportovních her (miniher)
základní spolupráce ve hře
základní organizace utkání – losování, zahájení, počítání skóre, ukončení utkání
vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry
průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (minifotbal, minibasketbal, miniházená)
udržet míč pod kontrolou družstva, dopravit míč z obranné poloviny na útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci jeden proti jednomu
přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), přihrávka vnitřním nártem (po zemi, obloukem)
pohyb s míčem a bez míče, zastavení
chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy
vedení míče (driblinkem, nohou)
střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na branku, střelba vnitřním nártem na branku (z místa i z pohybu, vyvolenou rukou, nohou)

Plavání

 • Vědět, že plavání je jedná z nejzdravějších pohybových činností.
 • Pojmenovat základní činnosti (plavecké způsoby) ve vodě.
 • Vědět, jaké jsou zásady hygieny a bezpečnosti při plavání a za pomoci učitele a rodičů je uplatňovat.
 • Uvědomovat si, že nejnebezpečnější je plavání v neznámé vodě a přeceňování vlastních sil.
 • Zvládat jeden plavecký styl, uplavat 100 – 200 m, nebát se vody, reagovat na překážku v cestě (plavce) a dosáhnout břehu z kteréhokoli místa v bazénu.
Náplň vyučování
pojmy: osvojované činnosti, názvy částí areálu a vybavení bazénu, smluvené signály pro dorozumívání v prostředí bazénu
základní hygiena při plaveckém výcviku
zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu v areálu bazénu
nebezpečí při plavání na volné vodě, základní zásady záchrany tonoucího (přivolání pomoci)
průpravná cvičení na suchu (arytmická, achronická, asymetrická cvičení)
průpravná cvičení pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností
splývání
dýchání do vody
pády a skoky do vody z nízkých poloh
jeden plavecký způsob (z výběru prsa, znak, kraul)
plavání úseků od 10 m do 100 m
obrátka

Bruslení

Učivo tohoto tematického celku je zařazováno do výuky v případě vhodných podmínek pro bruslení.

 • Uvědomovat si zdravotní a kondiční význam pohybu na bruslích.
 • Znát zásady bezpečnosti jízdy na bruslích a řídit se jimi (s pomocí učitele, rodičů).
 • Samostatně se připravit pro činnosti na ledě (oblečení, obutí).
 • Zvládat jízdu vpřed se schopností reagovat na pohyb jiného bruslaře zpomalením, zastavením nebo změnou směru jízdy.
Náplň vyučování

Lyžování

Učivo tohoto tematického celku je zařazováno do výuky v případě vhodných podmínek pro lyžování.

 • Uvědomovat si význam pohybu v zimní krajině pro zdraví.
 • Znát základní pojmy, smluvené značky, signály, zásady pohybu v zimní horské krajině.
 • Znát zásady přivolání pomoci.
 • Ošetřit drobná poranění v improvizovaných podmínkách.
 • Zvládat základní dovednosti na běžeckých a sjezdových lyžích, které umožní bezpečný pohyb v nenáročném terénu.
 • Zvládat jízdu na vleku.
Náplň vyučování
základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, výstrojí a výzbrojí, prostory pro bruslení
zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na ledě, nebezpečí bruslení na zamrzlé přírodní vodní ploše
vhodné a bezpečné oblečení pro pohyb na ledě
samostatné obutí, oblečení (vzájemná pomoc)
chůze v botách s bruslemi mimo led
vstup na led (s dopomocí)
průpravná cvičení pro osvojení rovnováhy na bruslích – chůze, skluz, dřepy, jízda na jedné brusli, přednožování, zanožování, výskoky snožmo na místě (u opory, bez opory)
jízda vpřed – dvouoporová, jednooporová, bez opory
zastavení (jednostranným, oboustranným přívratem)
zatáčení na obou bruslích
jízda na rychlost do 20 m
jízda na vytrvalost do 400 m

Turistika a pobyt v přírodě

 • Vědět, že turistika a pobyt v přírodě je vhodná víkendová a prázdninová činnost.
 • Převážně samostatně se připravit na turistickou akci, naplánovat jednoduchou pochodovou trasu, volit oblečení.
 • Vhodně se chovat v dopravních prostředcích.
 • Zvládat základy jízdy na kole a chování v silničním provozu jako cyklista i chodec.
 • Zvládat základní pohyb v mírně náročném terénu (v různém období roku) i se zátěží.
 • Orientovat se spodle mapy a buzoly (s pomocí učitele).
 • Chovat se ohleduplně k přírodě.
 • Zvládat základy stavby a likvidace tábořiště, připravit jednoduchý pokrm a nápoj (s pomocí učitele).
 • Ošetřit i větší poranění v improvizovaných podmínkách.
 • Spojit turistiku s další pohybovou a poznávací činností a zpracovat o akci jednoduchou dokumentaci.
Náplň vyučování