Tělesná výchova pro 2. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Upozornění

Učební osnovy tělesné výchovy pro první stupeň jsou rozděleny do dvou bloků: osnovy pro 1.-2. třídu a pro 3.-5. třídu. Učitel podle svého uvážení rozděluje učivo do jednotlivých ročníků. Z tohoto důvodu jsou učební osnovy pro první a druhou třídu shodné.

Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu

 • Vědět, že pohyb je vhodný pro zdraví.
 • Vědět, že by měl aktivně cvičit 2 – 3 hodiny denně, a snaží se o to (za pomoci učitele a rodičů).
 • Znát základní pravidla chování při TV a sportu a řídí se jimi (za pomoci učitele).
 • Umět reagovat na základní pokyny, signály a gesta učitele.
 • Umět se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se.
 • Umět ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc.
Náplň vyučování
význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu žáka
vhodné množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne
preventivní význam zdravotně zaměřených činností
příležitosti pro TV a sport ve škole a mimo školu
základní pojmy (terminologie) spojené s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením
smluvené povely, signály, znamení, gesta aj. prostředky komunikace při TV a sportu
základní zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu
první pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci
sledování školních informací o tělesné výchově a sportu

V návaznosti na jiné předměty

základní organizační činnosti na smluvené povely, signály (zaujímání a změny míst ap.)
příprava a úklid nářadí a náčiní
příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí atd.)
pravidelné mytí po pohybových aktivitách
bezpečný pohyb a bezpečné chování ve známých prostorech
ošetření drobných poranění
Jako rozšiřující může být využito učivo další vzdělávací etapy, přizpůsobené úrovni a zájmům žáků.

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

 • Chápat, že různá cvičení mají různé účinky (s pomocí uč. se o tom prakticky přesvědčuje).
 • Vědět o svých pohybových přednostech a nedostatcích a s pomocí učitele a rodičů je ovlivňuje.
 • Znnát zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání.
 • Vědět, jak odstranit cvičením únavu při výuce (s pomocí učitele).
 • Pravidelně zařazovat do svého režimu (ve škole a doma) zdravotní cvičení a vhodné pohybové činnosti osvojené při TV (podle rad učitele a rodičů).
Náplň vyučování
základní pojmy spojené s jednotlivými druhy, cvičení osvojovanými činnostmi, základními polohami a pohyby (postupně se rozvíjí podle úrovně žáků)
základní význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v denním režimu
správné držení těla při práci vsedě, vstoje, při zvedání břemen atd.
význam soustředění při cvičení, prožívání cviků
příprava organismu pro různé pohybové činnosti (samostatně s pomocí učitele)

V návaznosti na vědomosti a dovednosti osvojené v jiných předmětech

protahovací a napínací (strečinková) cvičení (volená podle účelu následné nebo předchozí činnosti a pohybové úrovně žáků)
rychlostně silová cvičení (prováděná v režimu převažujícího neoxidativního alaktátového metabolického krytí) po dobu 5 – 15 minut s maximální intenzitou s intervaly odpočinku kolem 2 minut
vytrvalostní cvičení (prováděná v režimu převažujícího oxidativního metabolického krytí) po dobu nad 10 – 15 minut mírnou intenzitou
cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti (flexibility) a pohybové obratnosti
cvičení dechová
cvičení kompenzační (po statické práci vsedě, vstoje a po jiné jednostranné zátěži)
cvičení pro správné držení těla v různých polohách (pracovních a cvičebních)
cvičení vyrovnávací – korektivní (podle úrovně oslabení nebo ohrožení jednotlivých žáků)
psychomotorická cvičení
cvičení motivační, tvořivá, dobrodružná, napodobivá aj.
náměty pro cvičení v jiných předmětech (obsah, možný hudební doprovod se mění podle věku žáků)
cvičení pro přípravu organismu před různými druhy pohybových činností
cvičení pro „každý den“ (podle věku žáků)

Podle potřeby je v tomto tématu využíváno různé nářadí a náčiní, cviky na místě i z místa, činnosti jednotlivců, dvojic atd.

Gymnastika

 • Vědět, že gymnastika obsahuje základní druhy cvičení, které napomáhají ke správnému držení těla, ovlivňování pohyblivosti, obratnosti a síly.
 • Znát alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných cviků a pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní.
 • Vědět, že při zpevnění těla se provádějí gymnastická cvičení snáze.
 • Umět kotoul, prosté skoky snožmo z trampolínky a zvládat základy gymnastického odrazu.
Náplň vyučování
pojmy: základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní
vhodné oblečení pro gymnastiku
základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém cvičení
svalové napětí a uvolnění celého těla a jeho částí
gymnastické držení těla
soustředění na cvičení
průpravná gymnastická cvičení

Akrobacie

průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu (vpřed)
kotoul
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad
kotoul vzad

Přeskok

průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky
skoky prosté odrazem snožmo z trampolínky
výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z trampolínky

Hrazda (jiné stavebnicové nářadí se stejnou funkcí)

ručkování ve visu
průpravná cvičení pro přešvihy ze shybu stojmo

Kladinka

chůze s dopomocí
Jako rozšiřující může být využito učivo další vzdělávací etapy, přizpůsobené úrovni a zájmům žáků.

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec

 • Vědět, že cvičení s hudebním a rytmickým doprovodem či zpěvem přináší radost.
 • Umět pojmenovat základní postoje, pohyby, kroky, konkrétní osvojované tance.
 • Zvládat základní estetické držení těla (snažit se o to).
 • Umět vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a hlasitost doprovodu pohybem.
 • Umět 2 – 3 základní tanečky založené na taneční chůzi a běhu.
Náplň vyučování
základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým doprovodem, osvojovanými prvky a používaným náčiním
vhodné oblečení a obutí pro tanec a gymnastické činnosti s hudbou
zásady bezpečnosti při gymnastických činnostech s hudbou a tanci
soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa a melodie
základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla)
rytmizovaný pohyb
nápodoba pohybem
tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem
tance založené na taneční chůzi a běhu (klusu)

Atletika

 • Vědět, že běhy, skoky a hody jsou vedle plavání nejvhodnějšími přirozenými činnostmi, které všestranně ovlivňují náš organismus.
 • Znát základní pojmy související s během, skokem do dálky a hodem, pojmenovat základní atletické disciplíny.
 • Znát základní pravidla bezpečnosti při atletických činnostech a za pomoci učitele je dodržovat.
 • Zvládat základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem.
Náplň vyučování
pojmy: základní pojmy týkající se běhů, skoků a hodů, názvy částí atletického hřiště
zjednodušené startovní povely a signály
vhodné oblečení pro atletické činnosti
základy bezpečnosti při atletických činnostech
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti, běžecké vytrvalosti, odrazové síly a obratnosti

Běh

rychlý běh na 20 až 60 m
motivovaný běh v terénu až do 10 minut (běh prokládaný chůzí, souvislý běh podle úrovně žáků)
základy nízkého a polovysokého startu

Skok

skok do dálky z rozběhu – odraz z pásma širokého 50 cm (ze 3 až 4 dvojkroků)
spojení rozběhu s odrazem

Hod

hod míčkem z místa, chůze

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti

 • Vědět, že hra přináší radost a příjemné zážitky.
 • Znát některé pohybové hry a hrát je se spolužáky i mimo tělesnou výchovu.
 • Uvědomovat si možná nebezpečí při hrách a snažit se jim za pomoci učitele zabránit.
 • Uvědomovat si, že lze pohyb spojovat s hudbou, rytmem, příběhem (slovem), představou, zkušeností.
 • Umět k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty než tělocvičné náčiní.
Náplň vyučování
základní pojmy související s osvojovanými hrami a používaným náčiním
základní organizační povely pro realizaci her
základní pravidla osvojovaných her
bezpečnost při různých druzích her a v různých podmínkách
využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám
pohybové hry pro osvojování různých způsobů lokomoce
pohybové hry pro manipulaci s různým náčiním (podle vyspělosti žáků)
pohybové hry pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů – bioenergetické kapacity organizmu
pohybové hry pro zdokonalování nových pohybových dovedností (jako součást jednotlivých témat)
pohybové hry soutěživé a bojové (podle vyspělosti žáků)
pohybové hry pro rozvoj pohybové představivosti a tvořivosti (na základě pohádek, vyprávění, pojmů, pocitů, představ)
pohybové hry kontaktní (pro prociťování vzájemné energie, blízkosti)
pohybové hry se specifickým účinkem (vyrovnávacím, relaxačním, motivačním aj.)

Sportovní hry

 • Znát základní pojmy označující používané náčiní, osvojované dovednosti, části hřiště a nejznámější sportovní hry.
 • Zvládat základní způsoby házení a chytání míče (jiného náčiní) odpovídající velikosti a hmotnosti.
 • Chápat činnosti s míčem jako vhodné a emotivní činnosti a využívat je v pohybovém režimu (za pomoci učitele, rodičů).
Náplň vyučování
základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, náčiním, oblečením pro sportovní hry a částmi sportovního hřiště
základní sportovní hry
základy bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách
držení míče jednoruč a obouruč
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti (na místě a v pohybu, vyvolenou i opačnou rukou, nohou)
základní přihrávky rukou a nohou (vyvolenou i opačnou)

Bruslení

Učivo tohoto tematického celku je zařazováno do výuky v případě vhodných podmínek pro bruslení.

 • Zvládat chůzi po ledě (s oporou, bez opory), klouzat.
 • Vědět, že je nebezpečné vstupovat na zamrzlou přírodní plochu bez dozoru dospělých osob.
Náplň vyučování

Turistika a pobyt v přírodě

 • Vědět, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám.
 • Zvládat základní techniku chůze (i se zátěží).
 • Umět se připravit na turistickou akci (obléct, sbalit batoh) – i za pomoci dospělých.
 • Umět se orientovat v přírodě podle značek a výrazných přírodních úkazů.
 • Uvědomovat si možná nebezpečí při přepravě, putování, táboření a chovat se podle toho (s pomocí učitele).
 • Umět ošetřit drobná poranění, umět pomoci při přípravě a likvidaci tábořiště.
Náplň vyučování
základní pojmy spojené s vycházkami, výlety do přírody, s používanými pomůckami, oblečením, orientací atd.
způsob pohybu v terénu, chování v přírodě
oblečení pro turistiku, obsah batohu
první pomoc při drobných poraněních,
ochrana před ohněm, popálením
základní zásady bezpečnosti a hygieny při turistice a pobytu v přírodě
základní dopravní a turistické značky
stravování a pití na turistické akci
orientace v přírodě podle přírodních úkazů, aplikace znalostí o rostlinách, zvířatech,
elementární ochrana přírody
chůze v terénu (ve skupině, pochodovém tvaru) do 8 km
chůze, běh po vyznačené trase (s překonáváním přiměřených přírodních překážek, s vykonáváním různých pohybových úkolů)
aplikace pohybových her v přírodním prostředí
jízda na koloběžce
základní dovednosti spojené s tábořením (pomoc dospělému při stavbě stanu, přípravě pokrmu, rozdělávání ohně
ošetření drobných poranění v improvizovaných podmínkách