Prvouka pro 2. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Upozornění

Učební osnovy prvouky jsou rozděleny do celkem 14 tematických oddílů. Učitel podle svého uvážení rozděluje učivo do jednotlivých ročníků. Z tohoto důvodu se učební osnovy provuky mohou prolínat a opakovat, protože je lze v dalších ročnících rozvíjet.

Moje rodina

 • Rozlišovat základní i širší příbuzenské vztahy.
 • Charakterizovat rozdělení rolí v rodině, pojmenovat základní povinnosti a úkoly členů rodiny.
 • Orientovat se rámcově v profesi svých rodičů.
 • Přiměřeně se chovat ke starším a mladším členům rodiny, domácím zvířatům, rostlinám, vlastnímu i společnému majetku.
 • Uplatňovat vhodné chování ve škole a při činnostech mimo budovu školy jako výraz „reprezentace“ rodiny.
 • Projevovat radost se zdařilých rodinných akcí a událostí, umět o nich vyprávět, znázorňovat je kresbou, dramatickou scénkou apod.
 • Svěřit se s osobním problémem vzniklým mimo školu.
Náplň vyučování
příbuzenské vztahy v rodině – otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra, prarodiče, širší příbuzenské vztahy; podobnosti ve vzhledu, zvycích ap.
vztahy mezi členy rodiny – úcta, pomoc, vzájemné pochopení, ochrana, chování k mladším a starším členům rodiny, komunikace s blízkým členem rodiny a s méně známou osobou
život rodiny – řád (pravidla) rodinného života, rozdělení rolí v rodině, práva a povinnosti členů rodiny, jejich podíl na chodu domácnosti, společné činnosti rodiny, péče o nemocné a handicapované členy rodiny, péče o domácí zvířata a rostliny, péče o vybavení bytu, majetek ap.
významné události v rodině – narození nového člena, setkávání, oslavy
problémy v rodině – rozchod rodičů, smrt člena rodiny aj.
vyjadřování příbuzenských vztahů v rodině a činností jednotlivých členů rodiny (slovem, kresbou, dramatizací)
významné události v rodině, život v rodině (vyjádření vlastních zážitků slovem, kresbou ap.)

Domov

 • Uvést plnou adresu a telefon, vědět, že není vhodné sdělovat tyto informace cizím lidem.
 • Orientovat se v členění domu a bytu, znát funkce jednotlivých prostorů domu a bytu.
 • Bezpečně se orientovat v nejbližším okolí bydliště, v případě pochyb se zeptat na cestu, znát nejkratší a nejbezpečnější trasu domov – škola.
 • Přiměřeně svému věku se chovat na ulici, hřišti, v parku, dopravních prostředcích.
 • Umět použít domácí, případně veřejný telefon.
 • Projevit snahu přispět ke zlepšení prostředí domova (za pomoci učitele a rodičů).
Náplň vyučování
V tématu je třeba pamatovat na rozdíly mezi vesnickým a městským prostředím:
domov – místo, kde bydlím, kde nalézám ochranu, pochopení, soukromí, radost
bydliště – adresa, telefon
dům – jeho označení, členění; byt – jednotlivé místnosti, jejich funkce a vybavení
okolí bydliště – nejbližší ulice, parky, náměstí, významné budovy, místo pro hry; nejbližší stanice hromadné dopravy, pošta (telefon), zdravotní zařízení, obchody ap.
prostředí v okolí bydliště, činnosti zlepšující a zhoršující prostředí – ochrana zeleně, úklid; odpady, ničení budov, soch ap. (malování, rozbíjení)
vztahy v místě bydliště – kamarádské, sousedské, neosobní; host, hostitelské povinnosti, chování k hostům; důvěra a opatrnost v osobních vztazích
společné činnosti rodiny vytvářející pocit domova – stolování, domácí práce, hra, vyprávění, návštěva kina, divadla, ZOO, výlety, víkendové pobyty atd.
popis domova a jeho okolí (slovem, kresbou)
porovnávání (výměna) zkušeností z rodinných činností, návštěv (slovem, kresbou, scénkou)
co v okolí mého bydliště zlepšuje, zhoršuje životní prostředí, jak já mohu přispět (výměna nápadů, vlastních zkušeností, ukázky vhodných a nevhodných příkladů při vycházkách)
zážitky z návštěv kina, divadla, výstavy, výletu ap. (slovem, kresbou, scénkou ap.)

Naše obec

 • Pojmenovat nejdůležitější části a místa obce.
 • Orientovat se v obci, určit základní směry do jiných částí obce (do jiných obcí) a umístění význačných budov a objektů – úměrně k velikosti obce.
 • Znát dopravní prostředky v obci a bezpečně cestovat bez přestupu do nepříliš vzdáleného místa – znát nejdůležitější telefonní čísla na záchrannou službu, policii, hasiče a umět telefonicky přivolat jejich pomoc.
 • Projevit zájem o významná místa v obci, poznávat je a chovat se k nim ohleduplně, s úctou (pod vedením učitelů, rodičů); být schopen o nich vyprávět, vyjadřovat své dojmy.
Náplň vyučování
V tématu je třeba pamatovat na rozdíly mezi vesnickým a městským prostředím:
název obce a jejích částí, poloha v krajině, směry do sousedních obcí (částí obce)
označení obce, centrum, význačné orientační body v obci
hlavní komunikační síť – označení ulic, orientační a informační tabule, hromadná a osobní doprava, nejčastější dopravní značky v obci, světelná signalizace
významná místa v obci a jejich význam – obecní (městský) úřad, policie, hasiči, nemocnice, pošta, nádraží, obchody, výrobní podniky – označování významných budov, důležitá telefonní čísla 150, 155, 158
kulturní a společenský život v obci – škola, knihovna, muzeum, kostel, kino, divadlo, sportoviště aj.
historická a památná místa v obci – zámek, radnice ap.
životní prostředí v obci – ochrana zeleně, péče o památky, znečišťující vlivy
základní orientace v obci nebo její nejbližší části, poznávání významných míst (při vycházkách, na fotografiích ap.)
konkrétní pomoc při udržování životního prostředí obce, např. starost o část zeleně v blízkosti školy ap.
zážitky z návštěvy kulturních a historických míst, ze společenských, kulturních a sportovních akcí v obci (slovem, kresbou, dramatizací)
vytváření kartiček (osobních seznamů, které mohu mít stále u sebe) s důležitými telefonní mi čísly
vytváření jednoduchých orientačních náčrtků obce

Krajina kolem nás

 • Ukázat hlavní zeměpisné dominanty v místní krajině, vodní toky a plochy, silnice, železniční trať, lesní a rekreační oblasti a uvést jejich názvy.
 • Popsat základní činnosti člověka v krajině a jejich vlivy na životní prostředí krajiny.
 • Určit hlavní světové strany podle kompasu nebo buzoly.
 • Určit světové strany na mapě, znát význam barev na mapě.
 • Chápat nebezpečí osamoceného pohybu v krajině – srázy, vodní toky a plochy, rozsáhlost lesů, proměnlivost počasí, sníh atd..
Náplň vyučování
V tématu je třeba pamatovat na rozdíly mezi vesnickým a městským prostředím:
krajina v okolí obce, typ krajiny – rovina, pahorkatina, hory
povrch krajiny – tvářnost krajiny, vodní toky a plochy, rostlinný kryt, živočichové v místní krajině
osídlení, doprava, průmyslové stavby, využití půdy, rekreační oblasti
lidské zásahy v krajině, jejich vliv na životní prostředí, ochrana krajiny, chráněné oblasti
orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasu, buzoly, určování světových stran
pozorování a popis místní krajiny
určování světových stran podle přírodních úkazů, kompasu nebo buzoly
vyhledávání orientačních bodů v krajině, zhotovování jednoduchých náčrtků, chůze k blízkému objektu podle kompasu, turistického značení
práce s mapou, plánem – porovnávání se skutečností, čtení základních údajů z plánu obce, turistické mapy
práce s pískovým modelem krajiny

Příroda

 • Popsat proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, chápat příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí.
 • Popsat vlastnosti některých látek a jejich změn na základě pozorování a pokusů.
 • Vysvětlit základní význam vody, vzduchu, ohně, nerostů, hornin, půdy pro život člověka.
 • Provádět elementární pokusy s různými látkami při použití jednoduchých měřících pomůcek a dodržovat zásad bezpečnosti.
Náplň vyučování
živá příroda, jedinečnost života na Zemi, podmínky života organismů
proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích, reakce organismů na roční období
neživá příroda, přírodniny
voda, její výskyt, vlastnosti, formy, čistota a úprava vody, ochrana vodních zdrojů
vzduch, jeho vlastnosti, proudění vzduchu, čistota a ochrana ovzduší – počasí, změny počasí
oheň, jeho vlastnosti; ochrana před požáry, popálením, ochrana před bleskem
nejznámější nerosty a horniny, které se vyskytují v blízkém okolí, jejich vlastnosti a výskyt, hospodářsky důležité horniny a nerosty
půda, její vznik a vlastnosti, využívání a ochrana půdy
vztah člověka a přírody, citlivé a účelné využívání přírody, necitlivé zásahy do přírody, ochrana přírody, péče o přírodu
základní vlastnosti předmětů: skupenství, tvar, rozměr, hmotnost, teplota, struktura (povrch), barva, lesk, vůně aj.
pozorování proměn přírody v jednotlivých ročních obdobích, pravidelné pozorování počasí – průběžné zaznamenávání kalendář přírody
pozorování a porovnávání vlastností vody, vzduch, přírodnin
jednoduché fyzikální a chemické pokusy s použitím základních měřících pomůcek: vah, teploměrů, měřítka (pásma), zkumavek, kalibrovaných nádobek ap. – vyjádření, zaznamenání zjištěných skutečností (slovem, písemně, kresbou)
pozorování a porovnávání předmětů a jejich vlastností

Člověk

 • Popsat základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými živočichy.
 • Určit základní části lidského těla, včetně nejdůležitějších vnitřních ústrojí, orgánů a orgánových soustav a orientovat se v jejich funkci.
 • Orientovat se v etapách průběhu lidského života (dětství, dospívání, dospělost, stáří), v lidských potřebách a životních projevech.
Náplň vyučování
člověk nejinteligentnější živočich; společné a odlišné znaky, potřeby a projevy člověka a jiných živočichů – řeč, myšlení
vrozené biologické rozdíly mezi lidmi – věk, pohlaví, výška, barva pleti, barva vlasů a očí ap.
lidská postava, stavba těla a jeho částí, nejdůležitější vnější a vnitřní ústrojí a orgány, jejich funkce
lidské smysly – zrak, sluch, hmat, čich, chuť
průběh (etapy) lidského života
základní životní potřeby a projevy člověka
určování jednotlivých částí těla, které je vidět, jejich popis podle skutečnosti nebo modelu (slovem, kresbou)
pozorování lidí, nalézání rozdílů a podobností mezi nimi; rozdíly mezi lidmi a jinými živočichy
sledování vlastních projevů, dovedností, vlastností; rozpoznávání a porovnávání rozdílů
činnosti přibližující význam smyslů, činnosti s omezením smyslů (poznávání věcí se zavázanýma očima, v rukavicích ap.)

Lidé a čas

 • Orientovat se v čase, chápat rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti.
 • Určovat čas podle hodin a kalendáře.
 • Pojmenovat názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich sled (v týdnu, roce), umět charakterizovat měsíce a roční období.
 • Dodržovat základní pravidelné činnosti denního režimu i jejich vhodnou délku – čas k zahájení a ukončení učení, práce, hry, odpočinku, čas k návratu domů apod.; čas vhodně využívat (za pomoci učitelů a rodičů).
 • Používat kalendář; sledovat data narození členů rodiny i data jiných významných dnů a vědět, co se s nimi pojí – přání, dárek atd..
Náplň vyučování
den, části dne – činnosti v průběhu dne, noc, dny v týdnu, pracovní dny, dny volna, svátky – Vánoce, Velikonoce aj. nejznámější regionální slavnosti
hodiny, minuty, sekundy – měření času
měsíce, roční období, rok – kalendářní, školní prázdniny
kalendář, datum, letopočet
základní orientace v čase: teď, před chvílí, za chvíli, dříve, později, včera, zítra, před týdnem, za týden, loni, letos, příští rok, v budoucnu, dávno atd.
rytmus života – fáze života od narození do stáří, pravidelně opakované činnosti lidí – práce, odpočinek, spánek, strava aj.; opakované děje v přírodě
časové vztahy v životě – vrstevníci, mladý, dospělý, starý
respektování časových potřeb vlastních, ale i jiných lidí, zvířat a rostlin v rodině, ve škole
orientace v čase podle hodin a kalendáře, podle pravidelných denních činností
sestavení vlastního režimu dne (s pomocí učitele a rodičů), poznávání výhod pravidelností v denním režimu a možností řídit se časem – skutečným, fyziologickým
návyk na pravidelně opakované činnosti ve škole
sledování významných dat (rodiny, školy, státu) v kalendáři

Práce a volný čas

 • Rozlišovat různé pracovní činnosti (povolání), uvědomovat si je jich význam, zvlášť u lidí ve svém okolí.
 • Poznat dobrou a špatnou práci, odsoudit ničení výsledků práce (za pomoci učitele).
 • Zhodnotit svůj režim dne a náplň volného času, snažit se o případné zlepšení – zařazení rozmanitých aktivních činností (s pomocí učitele a rodičů).
 • Chápat význam pohybových činností pro zdraví a odpočinek, naplnit svůj volný čas 2 – 3 hodinami aktivního pohybu denně potřebných pro rozvoj zdatnosti a zdraví (s pomocí učitele a rodičů).
Náplň vyučování
pracovní činnosti lidí, různá povolání, tělesná a duševní práce, stálá a sezónní práce, dělba práce, nezaměstnanost
výsledky práce a jejich ochrana – předměty, nápady, jiné hodnoty
práce pro sebe, pro jiné, organizace práce, pracovní vztahy, vedoucí a podřízení, odpovědnost za výsledky práce
úcta k práci, odměna za práci – mzda, plat, ocenění, radost z práce
pracovní režim, doba práce a odpočinku, pracovní volno, dovolená, prázdniny
pracovní prostředí a jeho vliv na kvalitu práce, vhodné a nevhodné (škodlivé) prostředí
volný čas a jeho využití – hry, kulturní zájmy, koníčky, cestování a poznávání jiných zemí, sporty ap.
vhodně a nevhodně trávený volný čas, aktivní a pasivní odpočinek, způsoby rekreace, dostatek pohybových aktivit
poznávání jednotlivých povolání při vycházkách v obci
znázorňování představ o jednotlivých profesích (slovem, kresbou, pohybem, dramatizací)
předávání vzájemných informací (zkušeností) z provozování různých pracovních a zájmových činností
v jakém prostředí pracuji, hraji si (slovem, kresbou)
co dělám ve volném čase (výměna zkušeností – slovem, scénkou, kresbou, ukázkami vlastních výtvorů ap.)

Člověk mezi lidmi

 • Pozdravit, přivítat se se známou osobou, představit se osobě, se kterou se setkává poprvé, rozloučit se, umět odpovídat na přiměřené otázky, umět se zeptat na vše, co ho zajímá.
 • Vhodně se chovat v různých situacích a uplatnit základní pravidla slušného chování (za pomoci učitele a rodičů).
 • Snažit se řešit spory nenásilným způsobem, nevynucovat si požadavky násilím, respektovat odlišné názory a zájmy jiných, jejich soukromí ap. (za pomoci učitele a rodičů).
 • Chápat nevhodnost neslušných, hrubých a urážlivých výrazů a nepoužívat je v rozhovoru s jiným člověkem.
 • Poukázat na nevhodné chování, diskutovat o něm.
Náplň vyučování
člověk tvor společenský, potřeba vzájemné pomoci, dorozumění, poznávání jiných
vzájemné seznamování lidí – blízkých, známých, cizích;
podobnost a odlišnost lidí – původ, barva pleti, jazyk, povolání a společenské zařazení, schopnosti, povahové vlastnosti (kladné a záporné)
vztahy mezi lidmi – přátelské, neutrální, nepřátelské; konflikty mezi lidmi, smírné a násilné řešení
základní společenská pravidla chování mezi lidmi – ve škole, doma, na veřejnosti; negativní projevy chování, jejich příčiny, předcházení, usměrňování
praktické způsoby seznamování a komunikace mezi lidmi
procvičování základů společenského chování – v modelových i konkrétních situacích, ve škole i mimo školu
příklady řešení konfliktních situací mezi lidmi (ve třídě) dohodou, nenásilným způsobem
příklady bezpečnosti při práci v různých profesích (na vycházce, na obrázcích, vlastní zkušenosti ap.)

Člověk a zdraví

 • Uplatňovat základní návyky osobní a intimní hygieny a pravidelně je řadit do denního režimu.
 • Chápat, že dostatečný spánek, odpočinek a aktivní pohyb má velký význam pro zdraví člověka.
 • Rozpoznat obvyklé příznaky běžných nemocí – bolest, nechuť k jídlu, malátnost, zimnice, průjem aj., včas o nich informovat dospělé; změřit si teplotu.
 • Dodržovat zásady podávání léků – neužívat žádné léky bez vědomí rodičů, lékaře, učitele; dodržovat při nemoci pokyny lékaře, rodičů.
 • Dojít v případě potřeby do nejbližšího zdravotnického zařízení, přivolat telefonem první pomoc.
 • Poskytnout první pomoc při drobném poranění a krvácení; znát způsob sebeochrany před nakažením krví (přenosem viru HIV/AIDS) – důsledné používání gumových rukavic nebo jiných náhradních pomůcek při styku s krvácejícím poraněním;.
 • Znát umístění obvazového materiálu, gumových rukavic – doma i ve škole.
 • Orientovat se ve stravě rostlinného a živočišného původu, v pochutinách a nápojích; dávat přednost potravinám nezbytným pro zdraví (s pomocí učitele a rodičů).
 • Chápat škodlivé vlivy sladkých, tučných aj. pokrmů a jejich nadměrné konzumace; snažit se je odmítat (s pomocí učitelů a rodičů).
 • Uplatňovat zásady zdravého stravovacího a pitného režimu (s pomocí učitelů a rodičů).
 • Přiměřeně se chovat u rodinného stolu, ve školní jídelně, v restauraci i při stravování v přírodě.
 • Nakoupit základní potraviny, rozlišovat mezi čerstvými, starými – zkaženými potravinami (s pomocí rodičů).
 • Znát nejznámějších léčivé a jedovaté rostliny (houby), především ty, které se nejčastěji vyskytují v okolí; chápat nutnost sběru plodů a hub jen v přítomnosti dospělých osob.
 • Chápat nebezpečí léků užívaných bez vědomí lékaře, rodičů, učitele a odmítat jakékoli pilulky (bonbóny ap.) od spolužáků nebo cizích osob; včas upozornit na takového člověka.
 • Bezpečně zacházet s běžnými mycími a čistícími prostředky používanými v domácnosti; znát rizika lepidel, barev, ředidel aj. chemických látek a jejich používání bez dozoru dospělých.
 • Chápat zdravotní rizika tabáku a alkoholu, nápojů a pochutin obsahujících kofein i jiné návykové látky, rozhodně odmítat jejich užívání a experimentování s nimi (za pomoci učitele a rodičů).
 • Vědět, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit.
 • Vědět, že nesmí bez svolení nikam odejít, především s neznámou osobou, zůstávat sám s cizí osobou, otevírat byt cizí osobě, brát cokoli od neznámého atd.; použít nejzákladnější způsoby chování zajišťující bezpečnost v různých činnostech a situacích (s pomocí dospělého i samostatně).
 • Svěřit se rodičům, učiteli, příbuzným, lince důvěry nebo dětskému krizovému centru s případy ohrožování, šikanování i s jakýmikoli pocity vlastního ohrožení.
 • Přivolat pomoc policie, zdravotníků, záchranářů ap..
 • Vnímat nevhodnost brutálních filmů s projevy násilí, zabíjení ap. a odmítat je (za pomoci učitele, rodičů).
Náplň vyučování
Zdraví, nemoc, denní režim, osobní hygiena, první pomoc

zdraví a nemoc, běžné nemoci a jejich obvyklé příznaky, ochrana proti nemocem, očkování
chování nemocného doma, u lékaře a v nemocnici
základní pravidla při užívání léků, nebezpečí nevhodného užívání léků
zdravotnická zařízení v nejbližším okolí a jejich činnost
zdravý denní režim – práce, odpočinek, pohyb, stravování, spánek aj.
základní hygienické návyky, intimní hygiena, péče o zevnějšek
drobná poranění, první pomoc, uložení materiálu pro první pomoc v domácnosti (ve škole), přivolání pomoci dospělého – lékaře
nácvik přivolání první pomoci a komunikace s lékařem – přesné popsání poranění
měření teploty, ošetření drobných poranění, stavění krvácení
pravidelné provádění základních hygienických návyků a péče o zevnějšek v průběhu denního režimu
nácvik dechových a pohybových kompenzačních cvičení využitelných ve vyučovacích hodinách i při sedavých činnostech doma

Výživa a zdraví

rozmanitost stravy – potraviny rostlinné a živočišné, tekutiny, pochutiny
vliv stravy na zdraví, preference určitých druhů potravin – celozrnné pečivo, ryby, ovoce, zelenina
denní stravovací a pitný režim, jeho význam pro zdraví
rodinný stůl a stolování
nákup, přenášení a skladování potravin
zařazování jednotlivých potravin do skupin – masové, mléčné výrobky, obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce aj.
sestavení seznamu potravin a nápojů prospívajících a neprospívajících zdraví
sestavování jednoduchého jídelníčku z potravin podporujících zdraví, jeho porovnávání s vlastním jídelníčkem (s pomocí učitele)

Návykové látky a zdraví

přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost – léčivé minerální vody, léčivé rostliny, jedovaté rostliny a houby ap.
běžné léky, vitaminy, zásady jejich užívání, riziko užívání léků bez doporučení lékaře a vědomí rodičů
chemické prostředky užívané v domácnosti a správná manipulace s nimi – lepidla, mycí a čisticí prostředky, barvy, laky, rozpouštědla aj.; označování zdraví škodlivých výrobků a výrobků ekologicky a zdravotně nezávadných
tabák, alkohol, káva, drogy a jejich škodlivé účinky na zdraví
dar od cizího člověka jako možný zdroj škodlivých látek
instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami
dětská krizová centra, linky důvěry
poznávání jedovatých rostlin – na vycházkách, obrazech, modelech
nácvik dovednosti odmítat cigarety, alkohol a drogy (řešení modelových situací)
poznávání základních údajů o domácích přípravcích podle údajů na obalech
komunikace s linkou důvěry, dětským krizovým centrem (modelové situace)

Základy rodinné a sexuální výchovy

rodina ve světě zvířat – biologické a sociální funkce
lidská rodina – kdo do ní patří, funkce rodiny, typy rodin, rodinná atmosféra
vztahy mezi lidmi – kamarádství, láska
tělesný vzhled – mužský a ženský pól v přírodě, základní anatomické odlišnosti mužského a ženského těla, správné pojmy pro označení jednotlivých částí těla, včetně pohlavních orgánů
vznik a vývoj jedince – početí, narození chování k novorozenci (elementární informace)
(sexuální) chování mezi lidmi – mazlení, objímání, líbání
sexuální zneužívání, zásady bezpečného chování na veřejně přístupných místech;
sledování péče rodičů v živočišné říši o potravu pro mláďata, jejich zdraví a bezpečí (v přírodě, ve filmu)
jednotliví členové rodiny v základních rolích a vztazích (situační hry)
osvojování způsobů přátelského (uctivého) chování ve třídě a mimo školu – ke kamarádům, k dívkám, těhotným ženám, novorozencům, starým lidem ap.
osvojování asertivního chování, vyjednávání v kontaktu se spolužáky (interakční hry)
osvojování dovednosti říci „NE“ nabídkám neznámých lidí, chování a dotýkání, které nechci (v modelových situacích)

Osobní bezpečí

bezpečné chování v různých prostředích – sám doma, sám na ulici, sám v dopravních prostředcích, výtahu atd.
bezpečné chování při různých činnostech – při práci, sportu, zábavě atd.
nebezpečí zneužití mladšího a slabšího – šikanování, týrání, zastrašování atd.
nebezpečí pramenící z neznalosti věcí, prostředí, situace, osob
brutalita ve filmech a kreslených seriálech
osvojování způsobů bezpečného chování při různých činnostech (při vycházkách mimo školu v modelových situacích)
nácvik vhodného chování při snaze neznámého člověka o navazování kontaktů (v modelových situacích)
osvojování rozhodných způsobů odmítání různých návrhů a lákání cizími osobami (v modelových situacích)
procvičování dovednosti přivolat pomoc dospělého a policie