Přírodověda

O čem předmět je a co při výuce naučíme?

S přírodovědou se učíme aktivně poznávat přírodu a naše prostředí

Přírodověda jako syntetický předmět opírající se o vybrané poznatky z různých přírodovědných oborů je svým pojetím zaměřena na to, aby v procesu výuky žáci získávali takové vědomosti a dovednosti a rozvíjeli se ty jejich schopnosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka a jím vytvořený svět i prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije.

Spojování vlastních zkušeností s osvojovanými poznatky a dovednostmi vede k tomu, abysme

  • získávali základní vědomosti o Zemi, člověku a technice,
  • poznávali základní jevy a vztahy v přírodě,
  • poznávali souvislosti mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím i mezi člověkem a ostatní biosférou,
  • rozvíjely se jejich schopnosti s pomocí učitele i samostatně poznávat, pozorovat a zkoumat přírodu a řešit přiměřeně náročné úkoly a problémy,
  • utvářeli si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému způsobu života i k ochraně životního prostředí jako celku.

Učební plány předmětu

Ve 4. třídě 3 vyučovací hodiny týdně
Ve 5. třídě 4 vyučovací hodiny týdně
(ve 4. i 5. třídě včetně vyučování vlastivědy)