Přírodověda pro 5. ročník

Co budeme umět na konci školního roku?

Třídění organismů

 • Užívat třídění organismů na skupiny podle diakritických znaků. Rozlišovat rostliny na výtrusné a semenné (byliny a dřeviny), živočichy na bezobratlé a obratlovce a svá určení zdůvodnit.
 • Určit některé zástupce bezobratlých a obratlovců (např. saranče čárkované, cvrček polní, kobylka zelená, čmelák zemní, žížala obecná, mandelinka bramborová, včela medonosná; zajíc polní, krtek obecný, kos obecný, vlašťovka obecná, jiřička obecná, kočka domácí).
Náplň vyučování
Principy třídění přírodnin a jeho význam pro poznávání přírody.
Výtrusné a semenné rostliny (stavba těla, rozmnožování; byliny, dřeviny).
Třídění živočichů podle jejich příbuznosti a podobnosti (bezobratlí a obratlovci).
Rozlišovat organismy podle diakritických znaků uvedené skupiny.
Učit se poznávat další rostliny a živočichy.

Země ve vesmíru

 • Vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi a popsat postavení Země ve vesmíru.
 • Uvést důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem Slunce na život a jeho rytmus.
 • Ukázat pohyb Země a jeho důsledky na globusu.
Náplň vyučování
Slunce a jeho planety, postavení Země.
Pohyb Země kolem Slunce a otáčení Země kolem osy.
Střídání ročních období a střídání dne a noci.
Model Země – globus.
Slunce jako zdroj světla a tepla – základních podmínek života.
Práce s globusem, znázornění pohybu planet (hra).
Návštěva planetária (podle možnosti).

Rozmanitost podmínek života na Zemi

 • Uvést příklady organismů žijících v různých oblastech Evropy a světa.
 • Uvést některé z příčin přizpůsobování organismů vnějším podmínkám.
Náplň vyučování
Základní oblasti Země (studené, mírné, teplé) a rozdíly v rozvoji života v těchto oblastech.
Podnebí, počasí.
Rozmanitost přírody v Evropě a ve světě.
Botanické a zoologické zahrady.
Samostatné vyhledávání organismů žijících v různých částech světa (atlasy, mapy, literatura).
Soutěže, kvízy (např. zařazování organismů do jednotlivých podnebných pásů).

Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí

 • Popsat základní stavbu a funkce povrchu těla člověka, jeho trávicí soustavy a řídících soustav.
 • Pracovat se siloměrem, vysvětlit co je síla a jak se využívá jednoduchých strojů (páka, kladka, nakloněná rovina, kolo).
 • Popsat a prakticky předvést využití bezpečných elektrospotřebičů (např. televize, magnetofonu, případně počítače), znát zásady bezpečné práce s elektrickými zařízeními.
 • Popsat na příkladech význam energie pro život, (přírodní zdroje surovin, potrava) a nutnost šetření energií (ekologický princip).
 • Uvést příklady zásad ochrany přírody a životního prostředí jako celku a uplatňovat je v praktickém životě.
Náplň vyučování
Charakteristické znaky člověka,
Lidský organismus a jeho vztahy k prostředí; povrch těla, opora těla, pohyb, řízení těla; příjem látek – soustava trávicí, význam zdravé potravy a čisté vody; soustava dýchací, význam čistého vzduchu, soustava vylučovací a význam čistoty a hygieny prostředí.
Člověk a technika – síla; příklady jednoduchých strojů – páka, nakloněná rovina, kladka, kolo a jeho význam, parní stroj a elektřina, (látky vodivé a nevodivé, ochrana před úrazy); příjem informací a jejich význam pro život lidí.
Člověk a přírodní zdroje (neživé a živé zdroje a jejich využívání).
Potřeba energie pro život, nutnost šetření energií.
Příklady různých výrob a jejich význam, nezbytnost spolupráce lidí.
Vlivy člověka na prostředí, ochrana přírody a prostředí.
Práce se siloměrem, pákou, kladkou, nakloněnou rovinou, kolem.
Pozorování povrchu těla lupou.
Sledování dýchání ve vztahu k námaze.
Praktické rozlišování kostí (ploché, dlouhé, krátké).
Zjišťování reakcí těla a jeho čidel podráždění.