Praktické činnosti

O čem předmět je a co při výuce naučíme?

Upozornění

1. Učební osnovy praktických (často nazývaných pracovních) činností jsou rozvrženy na celý první stupeň. Učitel podle svého uvážení rozděluje učivo do jednotlivých ročníků. Z tohoto důvodu učební osnovy praktických činností jsou na našich stránkách shodné pro první až pátou třídu.
2. Doporučený učební plán praktických činností pro čtvrtou a pátou třídu jsou 4 vyučovací hodiny týdně, zahrnují však i výuku hudební a výtvarné výchovy. Rozdělení do jednotlivých předmětů je na uvážení školy.

Praktické činnosti nám pomáhají s kreativitou, motorikou i dovednostmi

Předmět praktické činnosti svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání i zkušeností nabytých v běžném životě umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě a formuje jejich osobnost rozvíjením některých vlastností, motorických i tvořivých schopností a dovedností.

Vyučovací proces prostřednictvím pracovních praktických činností směřuje k tomu, abysme

  • získali základní a praktické pracovní dovednosti a návyky z různých oblastí, zejména při ručním opracování dostupných a vhodných materiálů, elektrotechnických pracích, pěstitelských činnostech, základních činnostech v domácnosti apod.,
  • poznali vybrané materiály a jejich užité vlastnosti, suroviny, plodiny, naučili se volit a používat při práci vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, pracovat s dostupnou technikou, včetně techniky výpočetní (a to na základní uživatelské úrovni) a osvojili si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život,
  • osvojili si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základy organizace a plánování práce a technologické kázně,
  • vytvářeli si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení ekologických problémů,
  • získali orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce,
  • vytvářeli si pozitivní vztah k práci a racionální, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě,
  • získali prvotní poznatky a dovednosti významné pro jejich další životní a profesní orientaci.

Učební plány předmětu

V 1. třídě 1 vyučovací hodina týdně
V 2. třídě 1 vyučovací hodina týdně
V 3. třídě 1 vyučovací hodina týdně
V 4. třídě 4 vyučovací hodiny týdně
V 5. třídě 4 vyučovací hodiny týdně
Ve 4. a 5. třídě včetně hudební a výtvarné výchovy