Praktické činnosti pro 1. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Upozornění

1. Učební osnovy praktických (často nazývaných pracovních) činností jsou rozvrženy na celý první stupeň. Učitel podle svého uvážení rozděluje učivo do jednotlivých ročníků. Z tohoto důvodu učební osnovy praktických činností jsou na našich stránkách shodné pro první až pátou třídu.
2. Doporučený učební plán praktických činností pro čtvrtou a pátou třídu jsou 4 vyučovací hodiny týdně, zahrnují však i výuku hudební a výtvarné výchovy. Rozdělení do jednotlivých předmětů je na uvážení školy.

Co se naučíme?

 • Svou zamýšlenou praktickou činnost na úrovni svého věku naplánovat a organizovat: vybrat vhodný materiál, pomůcky a nástroje, připravit si pracovní místo, přemýšlet o nejvhodnějším pracovním postupu z hlediska výsledku pracovní činnosti.
 • Udržovat pořádek na pracovním místě a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce.
 • Rozlišovat a pojmenovat druhy zpracovávaného materiálu, určit vlastnosti materiálu, volit vhodný materiál pro zvolenou praktickou činnost, hospodárně s materiálem zacházet.
 • Pro činnosti si vybírat vhodné pracovní nástroje a pomůcky, umět s nimi zacházet, udržovat je a ukládat.
 • Provádět přiměřené základní praktické činnost s drobným materiálem, papírem a kartónem, modelovacími hmotami, textilem, provádět jednoduché montážní a demontážní práce se stavebnicemi, ovládat jednoduché pracovní postupy.
 • Poznávat pěstitelský materiál, nářadí a pomůcky a správně s nimi pracovat.
 • Provádět jednoduché pěstitelské činnosti, provádět pozorování a pokusy v koutku přírody, na školním pozemku apod.
 • Bezpečně obsluhovat základní spotřebiče (vařič, sporák)
 • Provádět základní úklid pracovních ploch a nádobí, bezpečně zacházet se základními čistícími prostředky (mytí nádobí, úklid pracovních ploch)
 • Samostatně připravit snídani, přesnídávku, jednoduché pohoštění
 • Upravit rodinný stůl pro každodenní stolování, případně i pro rodinnou oslavu včetně běžné obsluhy
 • Společensky se u stolu chovat.

Práce s drobným materiálem

Náplň vyučování
V praktických činnostech:
 • stříhání, ohýbání, spojování, propichování, navlékání, svazování, slepování, lisování
 • určování vlastností materiálu: tvar, barva, povrch, tvrdost
 • rozlišování přírodních a technických materiálů
 • seznamování se základními nástroji a pomůckami, s jejich účelem, způsobem použití, s jejich vlastnostmi
 • vytváření návyku organizace a plánování práce
 • osvojování si základů bezpečnosti a hygieny práce
Materiál, nástroje a pomůcky:
 • dřívka, špejle, drátky, hadříky, krabičky, korek, bužírka, papír, provázky, sláma, listy, šišky, větvičky, plody a semena rostlin apod.
 • nůžky, tupá jehla, lepidlo, nit

Práce s modelovací hmotou

Náplň vyučování
V praktických činnostech:
 • hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání, ohýbání, sušení, vaření, dělení na části; poznávání vlastnosti materiálu: tvrdost, soudržnost, tvárnost, porovnávání materiálů a jejich vlastností
 • ovládání a používání pracovních nástrojů a pomůcek: způsob použití, vhodný výběr materiálů a nástrojů
 • uplatňování požadavků bezpečnosti a hygieny práce
Materiál, nástroje a pomůcky:
 • modelovací hlína, plastelína, modurit, těsto, vosk
 • podložka, špachtle, modelovací očko, drát, nůž, nůžky

Práce s papírem a kartonem

Náplň vyučování
V praktických činnostech:
 • překládání, skládání, stříhání, trhání, vystřihování, nalepování, slepování, rozřezávání, sešívání, odměřování
 • vystřihování jednoduchých symetrických tvarů z přeloženého papíru, obkreslování podle šablony, jednoduché kartonážní práce, skládanky, vystřihovánky
 • určování vlastností papíru: tloušťka, povrch, barva, pružnost, tvrdost, savost aj.
 • rozlišování a pojmenování druhů zpracovávaného papíru: novinový, balící, kancelářský, kreslicí, karton ap., druhy papíru v běžné praxi
 • rozlišování tvarů a formátů určování vhodného materiálu
 • pracovní nástroje a pomůcky: vhodný výběr, jejich funkce a způsob používání
 • uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce.
Materiál, nástroje a pomůcky:
 • papír různých vlastností a kvality, vzorkovník papíru, karton
 • nůžky, tužka, pravítko, lepidlo, nůž, jehla
 • .

Práce s textilem

Náplň vyučování
V praktických činnostech:
 • odměřování a navlečení nitě, uzlík
 • šití stehem: předním, zadním, obnitkovacím, křížkovým, stonkovým
 • sešívání předním a zadním stehem v jednoduchý šev, zarovnávání bavlněnou tkaninu podle vytažené nitě, obruba, přišití háčku a očka, poutka, navlékání gumy, šňůrky, látání
 • ozlišování textilií: bavlněné, lněné, hedvábné, vlněné, z chemických vláken, rozlišování rubu a líce tkaniny
 • textilní materiály: nitě, bavlnky, stehovka, šňůrky, stužky, příze, plsť, knoflík, háčky, spínátka
 • užívání vhodných nástrojů a pomůcek, jejich výběr, užité vlastnosti, způsoby použití, uživatelské dovednosti
 • práce s jednoduchým střihem jednoduché pracovní postupy, drobná oprava oděvu (poutko, knoflík), jednoduchý výrobek z textilu
 • upevňování návyků organizace a plánování práce a bezpečnosti a hygieny práce.
Materiál, nástroje a pomůcky:
 • textilie různého druhu a kvality, šňůrky, stužky, plsť, knoflík, nitě, háčky, spínátka, vyšívací a látací bavlnky, pletací příze
 • nůžky, jehla, špendlíky, náprstek, křída, podložka na látání, krejčovský metr

Práce montážní a demontážní

Náplň vyučování
V praktických činnostech:
 • seznámení se s návodem a předlohami stavebnice, s jednotlivými částmi, možnostmi užití
 • sestavování modelů podle předlohy i podle představy z jednoduchých stavebnic
 • vytváření vlastních plošných i prostorových kompozic ze stavebnicových prvků a volného materiálů
 • práce se stavebnicemi z kartónových prvků
 • sestavování jednoduchých modelů z konstrukčních stavebnic se spojovacími prvky a díly
 • sestavování jednoduchých pohyblivých modelů podle předlohy i představy
 • montáž, demontáž a údržba některých jednoduchých předmětů
 • poznávání vlastností materiálů a jejich porovnávání, funkční využití
 • osvojování si správných pracovních dovedností a návyků při organizaci, plánování a vlastní pracovní činnosti při zachování bezpečnosti a hygieny práce
Materiál, nástroje a pomůcky:
 • jednoduché stavebnice z plastů, stavebnice z kartónových prvků, konstrukční stavebnice se spojovacími prvky a díly konstrukční stavebnice umožňující uplatnit pohyblivé prvky
 • karton, špejle, odřezky dřeva, lepidlo, brusný papír, spojovací prvky
 • nůžky, nůž, měřidlo, lepidlo, šroubovák, maticový klíč

Lidové zvyky, tradice a řemesla

Náplň vyučování
Učivo:
 • lidové zvyky a tradice, lidová řemesla: poznání na základě přímých ukázek, videa a filmu, návštěvy regionálních muzeí, exkurzí ap.
 • techniky zpracování – ukázky: tkaní, drhání, batikování, modrotisk, vizovické pečivo, zpracování kraslic, práce se slámou, vyřezávání ap.
V praktických činnostech:
 • užití přírodnin a přírodních materiálů pro jednoduchou ozdobu, šperk, svícen, vánoční ozdoba apod.
 • užití některé z technik zpracování např. vykrývání kraslic, vizovické pečivo, práce se slámou, tkaní, batika, drhání apod.
Materiál, nástroje a pomůcky:
 • materiál, nástroje a pomůcky volené podle charakteru vytvářeného výrobku a zvolené techniky zpracování

Pěstitelské práce

Náplň vyučování
V praktických činnostech:
 • ošetřování pokojových květin: zalévání, kypření, rosení, hnojení, rozmnožování, hydroponie, řez, jednoduchá vazba a úprava květin
 • pěstování některých plodin (např. hrách, fazole, ředkvička, letničky, zelenina); úprava půdy, setí, sázení, ošetřování během vegetace, jednocení, hnojení, sklízení; poznávání semen, rostlin, plodů, plevele
 • pokusy a pozorování: ověřování podmínek života rostlin, klíčivost, růst rostlin, rychlení, rozmnožování, exkurze do zahradnictví, sadu, na pole.
Materiál, nástroje a pomůcky:
 • květináč, truhlík, konévka, kolíky, hrábě, motyčka, lopatka, váza, nůžky
 • pomůcky pro hydroponii.

U nás doma

Náplň vyučování
Kuchyně:
 • základní vybavení kuchyně, bezpečná obsluha elektrických a plynových spotřebičů,
 • udržování pořádku a čistoty, čistící prostředky.
Potraviny a jejich jednoduchá úprava:
 • výběr a nákup potravin a jejich skladování,
 • příprava jednoduchých snídaní, přesnídávek,
 • jednoduché pohoštění ze studené kuchyně,
 • úprava ovoce, zeleniny za studena,
 • nápoje.
Úprava stolu a stolování:
 • jednoduché prostírání – rodinný stůl pro běžné každodenní stolování,
 • slavnostní prostírání – rodinný stůl pro oslavu narozenin, vánoc (v souvislosti s regionálními tradicemi),
 • obsluha a chování u stolu,
 • zdobné prvky při úpravě stolu, vazba a úprava květin.
Materiál, nástroje a pomůcky:

Podle podmínek a možností školy lze praktické činnosti realizovat buď ve cvičné školní kuchyni s využitím jejího zařízení, nebo jen v podmínkách třídy a to v rozsahu, který prostor třídy umožní.