Matematika

O čem předmět je a co při výuce naučíme?

Matematika v nás rozvíjí myšlení, paměť i vytrvalost

Matematika spolu s výukou českého jazyka tvoří osu vzdělávacího působení základní školy. Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i různých směrů studia na středních školách.

Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost.

Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů.

Výuka matematiky se zaměřuje na to, abysme zvládli

  • provádět početní výkony s přirozenými desetinnými čísly a zlomky, a to pamětně i písemně; při řešení složitějších úloh užívat racionálně kapesní kalkulátor,
  • řešit úlohy z praxe s užitím početních výkonů, včetně užití procentového počtu a jednoduchého úrokování,
  • provádět odhady výsledků řešení a posuzovat jejich reálnost, provádět potřebné zaokrouhlení,
  • číst a užívat jednoduché statistické tabulky a diagramy,
  • užívat proměnnou, chápat její význam, řešit rovnice a nerovnice a užívat je při řešení úloh,
  • zapisovat a graficky znázornit závislosti kvantitativních jevů v přírodě a ve společnosti a pracovat s některými konkrétními funkcemi při řešení úloh z praxe,
  • řešit metrické geometrické úlohy, vypočítat obvody a obsahy rovinných obrazců, povrchy a objemy těles, užívat základní vztahy mezi rovinnými obrazci (shodnost, podobnost)
  • orientovat se v rovině a v prostoru, užívat soustavu souřadnic, chápat vztah mezi čísly a body jako základ počítačových znázornění a projektů,
  • dokazovat jednoduchá tvrzení a vyvozovat logické závěry z daných předpokladů.

Učební plány předmětu

V 1. třídě 4 hodiny týdně
V 2. třídě 5 hodin týdně
V 3. třídě 5 hodin týdně
V 4. třídě 5 hodin týdně
V 5. třídě 5 hodin týdně