Matematika pro 3. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Čísla 0 až 1000

 • Číst a psát trojciferná čísla.
 • Vytvořit konkrétní soubor (penězi, milimetrovým papírem apod.) s daným počtem prvků do 1 000.
 • Zakreslit obraz daného čísla na číselné ose.
 • Porovnávat čísla do 1 000.
 • Používat sčítání a odčítání v daném oboru při řešení praktických úloh.
 • Písemně sčítat a odčítat dvě trojciferná čísla.
 • Provádět kontrolu svého výpočtu.
 • Řešit slovní úlohy na porovnávání dvou trojciferných čísel, sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel, na vztahy o n-více (méně).
 • Provádět předběžný odhad výsledku řešení.
Náplň vyučování
Číselná řada.
Zápis čísel.
Porovnávání čísel.
Číselná osa.
Zaokrouhlování čísel na stovky, desítky.
Rozklad čísla v desítkové soustavě.
Součet a rozdíl čísel.
Písemné algoritmy sčítání a odčítání.
Odhad a kontrola výsledku.
Počítání po stovkách, desítkách a jednotkách.
Čtení a zápisy trojciferných čísel.
Znázornění trojciferných čísel na číselné ose.
Porovnávání čísel pomocí číselné osy.
Řešení úloh na porovnávání trojciferných čísel.
Sčítání a odčítání násobků sta.
Sčítání a odčítání čísel bez přechodu násobků sta.
Sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků sta.
Písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledku záměnou sčítanců.
Písemné odčítání, kontrola výsledku sčítáním.
Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Sčítat a odčítat trojciferných čísel, ve kterých jsou alespoň dvě číslice různé od nuly, např. 205 + 350; 720 – 105 apod.
 • Písemné sčítat tří a více trojciferných čísel.
 • Řešit složitější slovní úlohy.

Násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor násobilek v číselném oboru do 100

 • Automaticky užívat spoje všech násobilek.
 • Násobit pamětně dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech.
 • Dělit dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek.
 • Určovat neúplný podíl a zbytek v jednoduchých případech.
 • Číst a sestavovat tabulky násobků.
 • Užívat tabulkové zápisy v praxi (např. ceny zboží, vzdálenosti apod.).
 • Užívat násobení a dělení při řešení praktických úloh.
 • Řešit a vytvářet slovní úlohy vedoucí k násobení dvojciferného čísla jednociferným a dělení dvojciferného čísla jednociferným.
 • Provádět odhad výsledku.
 • Řešit slovní úlohy vedoucí k užití vztahů n-krát více, n-krát méně.
Náplň vyučování
Násobilky 6, 7, 8, 9.
Dělení v oboru těchto násobilek.
Násobení deseti.
Násobení a dělení dvouciferných čísel jednociferným.
Dělení se zbytkem.
Součin, podíl, zbytek.
Automatizace všech spojů násobilek.
Automatizace dělení v oboru násobilek.
Pamětné násobení dvouciferného čísla jednociferným mimo obor násobilek.
Násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel.
Užití závorek.
Řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními výkony.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Násobit a dělit trojciferná čísla jednociferným, příklady typu 930 : 3, 150 : 5 apod.
 • Řešení a vytváření složitějších slovních úloh vedoucích ke třem až čtyřem početním výkonům.
 • Řešit slovní úlohy s nadbytečnými údaji.
 • Řešit slovní úlohy vedoucí k více řešením.
 • Rozlišovat sudá a lichá čísla.

Rovinné obrazce, obvod

 • Označit bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek.
 • Měřit délku úsečky s přesností na milimetry.
 • Sestrojit úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr.
 • Převádět jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 10.
 • Provádět odhad délky, vzdálenosti.
 • Určit obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením délek jejho stran.
Náplň vyučování
Přímka.
Polopřímka.
Vzájemná poloha dvou přímek.
Rovnoběžky, různoběžky.
Průsečík dvou různoběžek.
Čtvercová síť.
Rovinné obrazce – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník.
Strana rovinného obrazce.
Obvod.
Jednotky délky milimetr, kilometr.
Rýsování přímek.
Označování průsečíku různoběžek.
Vyznačování polopřímek.
Kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti.
Měření úseček s přesností na milimetry.
Odhad délky úsečky.
Rýsování úsečky dané délky (např. v centimetrech a milimetrech).
Měření délek stran rovinných obrazců.
Výpočet obvodu rovinných obrazců sečtením délek jejich stran.
Provádění odhadů délek různých úseček a vzdáleností.
Měření délek hran tělesa.
Modelování staveb tvaru kvádru, krychle, apod. podle daného plánu (užívání stavebnic, krabiček od sýrů apod.).
…a při rozšířené výuce možná také
 • Konstrukčně sčítat a odčítat úseček.
 • Určovat obvod složitějších obrazců.