Matematika pro 2. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Čísla 0 až 100

 • Sčítat a odčítat v oboru do 20ti s přechodem přes desítku.
 • Spočítat prvky daného konkrétního souboru do 100 (včetně).
 • Vytvořit konkrétní soubory (na počítadle, penězi, ve čtvercové síti, apod.) s daným počtem prvků do 100.
 • Porovnávat čísla do 100 a vztahy mezi nimi zapsat pomocí symbolů.
 • Zaokrouhlit dané číslo na desítky.
 • Orientovat se na číselné ose.
 • Sčítat a odčítat čísla v oboru do 100 s přechodem přes desítku.
 • Používat sčítání a odčítání při řešení praktických úloh.
 • Řešit slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru do 100.
 • Řešit slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru do 100.
 • Řešit slovní úlohy s užitím vztahů o n – více (méně) v oboru do 100.
Náplň vyučování
Číselná řada.
Porovnávání čísel.
Číselná osa.
Zaokrouhlování čísel na desítky.
Součet a rozdíl čísel.
Součet. Rozdíl.
Závorky.
Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.
Počítání po desítkách, po jedné (v oboru do 100).
Čtení a zápis čísel.
Řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel.
Sčítání a odčítání násobků deseti.
Sčítání a odčítání v oboru do 100.
Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Sčítat více než dvě čísla.
 • Odčítat více než jedno číslo.
 • Řešit a vytvářet slovní úlohy na sčítání více než dvou čísel a odčítání více než jednoho čísla.
 • Řešit slovní úlohy s nadbytečnými nebo nepostačujícími údaji.

Násobení a dělení přirozených čísel v oboru násobilek do 100

 • Zvládnout násobilku 2, 3, 4, 5.
 • Užívat násobení a dělení v praktických situacích.
 • Řešit slovní úlohy na násobení.
 • Řešit slovní úlohy na dělení.
 • Řešit slovní úlohy vedoucí ke dvěma početním výkonům (např. sčítání, násobení).
 • Užívat závorky.
 • Řešit slovní úlohy na vztahy n-krát více, n-krát méně.
Náplň vyučování
Násobek.
Násobení jako opakované sčítání.
Činitel.
Záměna činitelů.
Násobilky 2, 3, 4, 5.
Dělení v oboru těchto násobilek.
Vztahy mezi násobením a dělením v oboru těchto násobilek.
Názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů.
Řady násobků daného čísla.
Automatizace násobilek 2, 3, 4, 5.
Automatizace dělení v oboru probraných násobilek.
Řešení a vytváření slovních úloh na násobení a dělení v oboru násobilek.
Řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů n – krát více, n – krát méně.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Seznámit se s vlastnostmi násobení a dělení.
 • Naučit se další spoje násobilek.
 • Řešit složitější slovní úlohy např. s nadbytečnými údaji, s více řešeními apod.
 • Řešit úlohy kombinatorické povahy.
 • Poznat jednoduché dichotomické třídění.

Rýsování úseček a měření jejích délek

 • Kreslit křivé a rovné čáry.
 • Odhadnout délky úsečky na decimetry, centimetry.
 • Měřit délku úsečky na centimetry.
 • Poznávat geometrická tělesa v praxi.
 • Vymodelovat tělesa (např. krychli, kvádr).
Náplň vyučování
Úsečka.
Lomená čára.
Délka úsečky.
Jednotky centimetr, metr.
Označení bodů a úseček.
Kreslení křivých a rovných čar.
Rýsování úseček.
Měření délky úsečky.
Užití různých stavebnic ke stavbám podle obrázků.
Modelování těles.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Poznávat rovinného obrazce, měřit délky stran, obvod obrazce.
 • Měřit délky hrany tělesa.
 • Poznávat složitější geometrické útvary (rovinné, prostorové).

Orientace v čase

 • Určit časové jednotky hodina, minuta, sekunda.
 • Číst časové údaje na různých typech hodin.
Náplň vyučování
Den – 24 hodin.
Hodina – 60 minut.
Minuta – 60 sekund.
Čtení údajů na hodinách včetně digitálních.
Sledování jednoduchých závislostí na čase např. změna teploty během dne; příchod a odchod do školy; délka vyučovací hodiny; délka přestávky; doba snídaně, oběda, večeře; délka spánku.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Uvědomovat si závislost různých činností na průběhu času během dne, grafické znázornění.
 • Uvědomovat si závislost různých činností během týdne, měsíce.