Hudební výchova

O čem předmět je a co při výuce naučíme?

Hudební výchova nás učí lásce k hudbě

Hudební výchova dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje v organizaci hudebně výchovných činností s širším záměrem obohacovat jejich estetické vnímání a prožívání světa.

Výuka hudební výchovy směřuje k tomu, abysme

  • kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie,
  • rozvíjeli své receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými,
  • porozuměli hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch a postupně se orientovali v jejich základním slohovém a stylovém rozvrstvení,
  • získali vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznámili se se schopností umění minulosti i dneška emocionálně působit a vytvářet mosty mezi lidmi.

Učební plány předmětu

V 1. třídě 1 hodina týdně
V 2. třídě 1 hodina týdně
V 3. třídě 1 hodina týdně
V 4. třídě 4 hodiny týdně
V 5. třídě 4 hodiny týdně
Ve 4. a 5. třídě včetně výtvarné výchovy a praktických činností