Cizí jazyk

O čem předmět je a co při výuce naučíme?

Upozornění

Obsah učiva cizího jazyka je rozdělen do několika etap. První etapa je společná pro 3. až 5. třídu. Výuka cizího jazyka je povinná v rozsahu 3 hodin týdně. Pro nejčastěji vyučovaný anglický jazyk se osnovy pro 3. až 5. třídu na stránkách liší, pro ostatní jazyky zahrnují celé období 1. stupně.

Cizí jazyk nám pomáhá komunikovat s jinými národy

Výuka cizím jazykům na základní škole vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa, připravuje je jak k praktickému užívání jazyka, tak k objevování a chápání skutečností, které se nacházejí i mimo oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem.

Výuka cizího jazyka by měla vytvářet podmínky k tomu, abysme

  • v sobě postupně rozvíjeli schopnost chápat a správně interpretovat slyšené i čtené cizojazyčné texty a přiměřeně na ně reagovat, schopnost vést rozhovor i souvisle hovořit v rámci nejběžnějších situací každodenního života, a to jazykově správně a z hlediska výslovnosti co nejblíže normě, schopnost písemně zformulovat nejběžnější typy sdělení s respektováním základních pravopisných pravidel,
  • se seznamovali se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové oblasti, s nejběžnějšími zvyky a sociální mi konvencemi,
  • si osvojovali učební postupy potřebné k efektivnímu studiu cizích jazyků,
  • měli příležitost zvyšovat celkovou úroveň svého vyjadřování i vzájemného chování a současně rozvíjet intelektuální, etickou, emocionální a estetickou složku osobnosti,
  • si rozšiřovali všeobecný kulturní obzor, který je předpokladem k formování postojů vedoucích k vytváření porozumění mezi národy, k pěstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke kulturním hodnotám jiných národů.

Učební plány předmětu

Ve 3. třídě 3 vyučovací hodiny týdně
Ve 4. třídě 3 vyučovací hodiny týdně
Ve 5. třídě 3 vyučovací hodiny týdně