Český jazyk pro 4. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

 • Porovnávat význam slov, všímat si spisovné podoby slov a porovnávat ji s užívanými nespisovnými slovy, znát stavbu slov.
 • Uvědoměle používat i/y po obojetných souhláskách.
 • Určovat slovní druhy.
 • Skloňovat podstatná jména, časovat slovesa, respektovat shodu přísudku s podmětem.
 • Rozlišovat větu jednoduchou a souvětí, pracovat s holou větou, odlišovat řeč přímou a větu uvozovací.
 • Sestavovat osnovu projevu, členit text na odstavce.
 • Znát různé druhy popisů.
 • Sestavit text telegramu.
 • Umět výstižně a stručně telefonovat.
 • Napsat dopis s vhodným oslovením a správnou adresou.
 • Vypravovat s použitím plnovýznamových sloves a využitím vhodných spojek.
 • Vyjadřovat se též pomocí souvětí.
Náplň vyučování
Nauka o slově.
Hlásková podoba slova.
Význam slova.
Slova jednoznačná a mnohoznačná.
Slova spisovná a nespisovná.
Slova citově zabarvená.
Stavba slov.
Kořen, přípona a předpona.
Předložky.
Vyjmenovaná slova.
Slovní druhy.
Vzory podstatných jmen.
Infinitiv sloves.
Určité slovesné tvary.
Slovesné způsoby.
Stavba věty.
Podmět a přísudek.
Shoda přísudku s podmětem.
Přímá řeč – řeč mluvčího.
Stylizace a kompozice.
Osnova, nadpis, členění projevu.
Vypravování – dějové složky.
Popis rostlin, zvířat, věcí.
Formy společenského styku.
Zkoumání různých podob slova.
Rozlišování slov dle významů.
Rozlišování slov spisovných a nespisovných.
Poznávání různě citově zabarvených slov, porovnávání se slovy spisovnými.
Poznávání kořenu a rozlišování části příponové a předponové.
Rozlišování předpon a předložek.
Uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov.
Určování slovních druhů.
Skloňování podstatných jmen.
Určování infinitivu.
Určování osoby, čísla a času sloves.
Časování sloves oznamovacího způsobu.
Určování slovesného způsobu v textu.
Rozlišování věty jednoduché a souvětí.
Spojování vět v souvětí spojovacími výrazy.
Určování podmětu a přísudku.
Psaní i/y v příčestí minulém (bez ověřování).
Rozlišování řeči přímé a věty uvozovací; dramatizace textu.
Využívání vhodných jazykových prostředků.
Sestavování osnovy, tvoření nadpisu, členění textu na odstavce.
Dodržování následnosti dějových složek.
Procvičování různých popisů.
Sestavování telegramu, telefonování.
Psaní dopisu včetně adresy.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Poznávat věty s podmětem, který není vyjádřen podstatným jménem, holé věty s neslovesným přísudkem (např. Mlčeti zlato).
 • Vyhledávat nevhodné jazykové prostředky v běžném mluveném projevu a nahrazovat je vhodnými spisovnými výrazy.
 • Objevovat nezvyklá slova z četby dříve vydávaných knížek pro děti, hledat význam a objasnit archaismy.
 • Soutěžit v rychlosti správného určení slovního druhu.
 • Popsat květiny, které doma pěstujeme.
 • Poznat, proč se někteří lidé bojí zvířat.
 • Napsat dopis do nemocnice.
 • Připravit domácí oslavu s přáním pro maminku a báseň.
 • Vytvořit obsah pohlednic.