Český jazyk pro 3. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

 • Rozlišovat slabiky a hlásky.
 • Zvládnout přehled i užívání vyjmenovaných slov a s tím i pravopis po obojetných souhláskách.
 • Rozlišovat slovní druhy.
 • Skloňovat podstatná jména.
 • Pracovat s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen.
 • Správně psát obvyklá vlastní jména.
 • Určovat osobu, číslo a čas u sloves, rozlišovat slova ohebná od slov neohebných.
 • Odlišit větu od souvětí, poznat skladební dvojice, všímat si významů slov.
 • Souvisle se vyjadřovat a klást otázky.
 • Vypravovat dle názorných pomůcek.
 • Popisovat jednoduché předměty i činnosti.
Náplň vyučování
Věta souvětí.
Věta jednoduchá – její stavba.
Skladební dvojice.
Nauka o slově.
Slovo a skutečnost.
Slova významem podobná, příbuzná a protikladná.
Hláskosloví.
Stavba slov.
Slovní přízvuk.
Vyjmenovaná slova.
Druhy slov.
Ohebné a neohebné slovní druhy.
Vlastní jména.
Slovesa – pojmenování děje.
Tvary sloves – časování.
Stylizace a kompozice.
Jazykové prostředky.
Členění jazykového projevu.
Souvislé jazykové projevy.
Otázky a odpovědi.
Reprodukce textu.
Vypravování.
Popis.
Osnova textu.
Společenský jazyk a jeho formy.
Určování vět a souvětí.
Spojování vět, doplňování souvětí.
Třídění slov podle významu.
Vyhledávání slov podobných a protikladných.
Rozlišování slabik, hlásek.
Určování počtu slabik.
Správné kladení slovního přízvuku.
Pamětní zvládnutí vyjmenovaných slov, jejich použití v textu.
Pravopis i/y po obojetných souhláskách.
Poznávání a rozlišování slovních druhů.
Skloňování podstatných jmen.
Rozlišování čísla jednotného a množného rodu mužského, ženského a středního.
Uvědomělé zvládnutí jmen osob, vyhledávání jmen zvířat, měst, vesnic, hor, řek (výcvik pravopisu).
Určování osoby, čísla a času.
Časování sloves v čase přítomném, budoucím i minulém.
Procvičování slovosledu.
Výběr vhodných prostředků.
Sestavování nadpisu a procvičování členění projevu.
Pojmenovávání předmětů, dějů.
Vytváření dovednosti klást otázky.
Vypravování podle obrázků.
Ústní i písemný popis jednoduchých předmětů a činností.
Využívání jednoduché osnovy.
Požádání o informaci, podání stručné informace (i telefonicky).
Uvítání návštěvy, rozloučení se.
Sdělování přání, pozdravů (ústní i písemné); pohlednice, dopis.
Výběr vhodných výrazů.
…a při rozšířené výuce možná také
 • Vyhledávat zajímavá vlastní jména z okolí bydliště, z plánků města, z vlastní četby.
 • Rozlišovat obecná jména lišící se použitím i/y, í/ý a jak je používat.
 • Řešit jednoduché křížovky a hádanky.
 • Číst si úryvky z beletrie – ilustrace vypravování, popisů.
 • Soutěžit ze znalosti vyjmenovaných slov.
 • Zkoušet pohotovost při vyhledávání slov podobných či protikladných.
 • Soutěžit ze znalosti vyjmenovaných slov.
 • Vymýšlet vtipná přání, různé druhy přijatelných pozdravů, co se nemá říkat návštěvám, jak potěšit kamaráda v nemoci apod.
 • Popisovat domácí práce, vyprávět s vtipnou zápletkou.