Český jazyk pro 1. třídu

Co budeme umět na konci školního roku?

Jazykové vyučování

 • Spisovně se vyjadřovat z hlediska slovní zásoby, gramatické správnosti a kultury mluveného projevu odpovídajících možnostem žáka 1. ročníku.
 • Rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky (písmena).
 • Srozumitelně mluvit, uvědoměle číst, vyjádřit svoji zkušenost.
Náplň vyučování
Věta, slovo, slabika, hláska.
Písmeno malé, velké, tištěné, psané.
Tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka, uvozovky.
Hlasité a tiché čtení.
Článek, nadpis, řádek, odstavec.
Prosba, poděkování, omluva, blahopřání.
Rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky z hlediska potřeb čtení a psaní.
Poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám.
Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení.
Uvědomělé čtení, plynulé spojování slabik a slova, výslovnost délky hlásek.
Sdělování krátkých zpráv.
Krátké mluvené projevy.

Psaní

 • Psát správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře.
 • Psát a spojovat písmena, slabiky a slova, interpunkci, znaménka.
 • Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slova.
 • Převádět slova a věty z podoby mluvené do polohy psané.
 • Dodržovat čitelnost a úhlednost psaného projevu při zachovávání základních hygienických a pracovních návyků.
Náplň vyučování
Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní a kresebné cviky velkých tvarů.
Základní hygienické návyky: sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon, hygiena zraku.
Zacházení s grafickým materiálem.
Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky).
Orientace v liniatuře. Individuální použití pomocné liniatury.
Kvalitativní znaky písma.
Poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov.
Psaní krátkých slov a jednoduchých vět.
Opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát.
Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty.
Vytváření základů rukopisu: čitelnost, úhlednost a celková úprava písemného projevu.

Čtení a literární výchova

 • Plynule číst jednoduchý text s porozuměním.
 • Recitovat kratší básnický text.
 • Znát některá rozpočítávadla, říkanky.
 • Orientovat se v textu Slabikáře, čítanky a j. textu pro děti.
 • Všímat si ilustrací literárních děl pro děti.
 • Znát některý dětský časopis.
Náplň vyučování
Učíme se číst

Výcvik čtení – přípravná cvičení sluchová a zraková, správné čtení slabik a uvědomělé čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou spisovnou výslovností.
Hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek a časopisů.

Pracujeme s literárním textem

Poslech literárních textů pro děti a mládež.
Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví.
Básně pro děti a o dětech.
Přednes říkadel, krátkých básní.
Vyprávění, pohádka.

Povídáme si nad literárním textem, nad knihou

Co rádi posloucháme. Co rádi čteme.
Poznáváme postavy pohádky a seznamujeme se s postavami povídky ze života dětí.
Hodnotíme vlastnosti postav.
Vyjadřujeme své pocity z četby.

Seznamujeme se se základy literatury

Učíme se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti: říkadla, rozpočítadla, hádanka, pohádka, báseň, loutkové divadlo, maňáskové divadlo, spisovatel, kniha, časopis, ilustrace.